DÎTS Rezina, anunță concurs pentru ocuparea funcției de directori în instituțiile de învățământ general din satele Ignăței, Pereni și Gordinești a raionului Rezina

Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rezina
ANUNȚĂ
concurs pentru ocuparea funcției de director al

IP Liceul Teoretic ,, Ioan Sîrbusatul Ignăței, raionul Rezina
IP Gimnaziul Pereni, satul Pereni, raionul Rezina

IP Școala Primară Gordinești, satul Gordinești, raionul RezinaLa funcția de director al instituției de învățământ general poate candida persoana care
întrunește următoarele condiții :
1 ) deține cetățenia Republicii Moldova,
2) аrе studii superioare universitare,
3) аrе vechime in activitate didactică de cel puțin 3 ani,
4) la data expirării termenului de depunere а dosarelor nu а împlinit vârsta de 65 ani,
S) cunoaște limba rоmână,
6) este арt(а) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției,
7) nu are antecedente penale,
8) nu а fost concediat(ă) în ultimii 5 ani ре baza art. 86, alin. 1) lit. l),m), și n) din Codul muncii,
9) nu are interdicție de а ocupa funcții de conducere.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de îmvățământ prezintă
comisiei de concurs in termen de 30 zile din ziua publicării anuntului (2O.03.2023) dosarul de
concurs саrе cuprinde următоаrеlе acte obligatorii:

 • cererea de participare 1а concurs (anexa nr. 1);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile autentificate la notar а actelor/actelor de studii;
 • copiile actelor care atestă vechimea in activitatea didactică а candidatului;
 • curriculum vitae, al cărui model este specificat in anexa nr. 2,
 • certificatul medical саrе atestă сă persoana este aptă din punct de vedere medical,
  fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și
  medicul narcolog), pentru exercitarea functiei;
 • cazierul juridic sau declaratia ре propria răspundere;
 • proiectul planului de dezvoltare а instituției, pentru 5 ani sau declarația ре proprie
  răspundere.
  Informatii suplimentare :
  Termenul-limitё de prezentare а documentelor- рiпё la 20.04.202З, оrа 17.00.
  Direc{ia iпчё}ёmбпt, Tineret qi Sport Rezina, stt.27 august, 1, bir. 406, persoana responsabilё
  Ludmila GHERASIMENCO, пr. de contact: (0254) 257З2; (0254)24З69:
  invatamintrz@gmail.com; gheral62@mail.ru.