Vicepreședintele raionului în probleme de dezvoltare raională
Vicepreședintele:Teodor CUCULESCU
Atribuţii:1. Contribuirea la buna desfășurare a activităţii Secţiei Agricultură şi Alimentaţie, Secţiei Economie, Secţiei Construcţii, Gospodărie comunală şi Drumuri şi Serviciul Arhitectură, Relaţii funciare şi Cadastru.
2. Elaborarea şi asigurarea îndeplinirii Programelor raionale de dezvoltare a agriculturii, industriei, micului bussines, comerţului.
3. Renovarea, organizarea, înviorarea activităţii întreprinderilor de procesare şi prelucrare a producţiei agricole, materialelor de construcţie, meşteşugărit etc, activității întreprinderilor de panificaţie.
4. Asigurarea consolidării terenurilor agricole, contribuirea la lucrarea întregii suprafeţe de terenuri agricole întru lichidarea definitivă a pârloagelor, suprafeţelor nelucrate.
5. Organizarea, contribuirea la comercializarea de către agenţii economici a producţiei agricole, a altei producţii, destinată consumului de produse în raion.
6. Asigurarea executării deciziilor Consiliului raional în domeniul agriculturii, gospodăriei săteşti, construcţiilor, industriei şi consumului, mediului, dezvoltării regionale.
7. Contribuirea la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate (din domeniu) în soluţionarea problemelor de interes raional.
8. Contribuirea la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de epifitotii şi epizootii, luarea măsurilor de prevenire a acestora, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor.
9. Stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului şi protecţia pădurilor de interes raional.
10. Susţinerea şi stimularea iniţiativelor privind dezvoltarea economic a raionului Rezina.
11. Contribuirea la elaborarea strategilor, prognozelor, planurilor şi programelor de dezvoltare social-economică a raionului, programelor de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programelor de utilizare a forţei de muncă (în domeniu), monitorizarea realizării acestora.
În executarea atribuţiilor sale, vicepreşedintele raionului, va fi asistat de Secţia Agricultură şi Alimentaţie, Secţia Economie, Secţia Construcţii, Gospodărie comunală şi Drumuri, Serviciul Arhitectură, Relaţii funciare şi Cadastru.
Paralel atribuţiilor de bază, vicepreşedintele raionului, dl Teodor Cuculescu, va îndeplini şi alte însărcinări, dispuse la moment de preşedintele raionului.
În fiecare zi de vineri, vicepreşedintele în domeniul dezvoltării raionale va prezenta Programe săptămânale de activitate şi Rapoarte ce vor reflecta executarea acestora pentru săptămâna trecută.
Vicepreședintele raionului în probleme juridico-sociale
Vicepreședintele:Aurelia GRIGORIȚĂ
Atribuţii:1. Contribuirea la buna desfășurare a activităţii Direcției Finanțe, Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport, Secţiei Cultură şi a instituţiilor medicale din raion.
2. Elaborarea şi asigurarea îndeplinirii Programelor raionale în domeniul învăţământului, educaţiei, sănătăţii, tineretului, culturii, sportului, asistenţei sociale.
3. Asigurarea executării deciziilor Consiliului raional în domeniile enumerate.
4. Contribuirea la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate (în domeniu) în soluţionarea problemelor de interes raional.
5. Contribuirea la realizarea, la nivel de raion, a măsurilor de protecţie în caz de epidemii, luarea măsurilor de prevenire a acestora.
6. Monitorizarea administrării bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului.
7. Contribuirea la acțiunile de luare în evidenţă a persoanelor socialmente-vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative, în conformitate cu legea cu privire la locuinţe.
8. Contribuirea la elaborarea şi implementarea programelor de utilizare a forţei de muncă (în domeniu).
9. Examinarea oportunităţii, înaintarea propunerilor de înfiinţare, reorganizare a instituţiilor social-culturale de interes raional, asigurarea funcţionării acestora.
10. Contribuirea la încurajarea, organizarea, desfăşurarea de activităţii ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-educative, sportive şi de tineret, susţinerea şi stimularea acestora.
11. Ajutorarea în activitate a instituţiilor de cultură, asistenţă socială, turism şi sport de interes raional.
12. Conlucrarea, în interesele raionale, cu Asociaţiile obşteşti, ONG-urile din teritoriu.
13. Contribuirea de dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile socialmente-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale.
În executarea atribuţiilor sale vicepreşedintele raionului va fi asistat de Secţia Cultură, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport.
Paralel atribuţiilor de bază, vicepreşedintele raionului, dna Aurelia Grigoriță, va îndeplini şi alte însărcinări, dispuse la moment de preşedintele raionului.
În fiecare zi de vineri, vicepreşedintele în domeniul juridico-social va prezenta Programe săptămânale de activitate şi Rapoarte ce vor reflecta executarea acestora pentru săptămâna trecută.