Hotărârea nr. 03 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din 23 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând  informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia...

Hotărârea nr. 02 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale Rezina din 20 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru...

Sedință operativă pe vreme de stare de urgență

         Chiar dacă țara se află în stare de urgență urmare a situației creată la infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19, angajații structurilor Consiliului raional Rezina, ai Aparatului președintelui raionului se străduie să facă față sarcinilor, evident, cu respectarea măsurilor de siguranță, impuse de starea de fapt. Astfel, în timpul ședinței operative din dimineața zilei de luni, președintele raionului, Valeriu Ciorici,...Atenție, angajare în funcție!

Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarului pentru participare la concursul de ocupare a funcției publice de execuție - Specialist principal în Secția cultură a Consiliului raional Rezina
         În baza Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 29 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Secția Cultură anunţă termenului de depunere a dosarului pentru participare la concursul de ocupare a funcției publice de execuție - Specialist principal în Secția Cultură Consiliul raional Rezina.
SCOPUL GENERAL AL FUNCŢIEI: 
         - promovarea şi implementarea în teritoriu a politicii culturii, elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercertării al RM şi de către organele administraţiei publice locale.
SARCINI DE BAZĂ:
         - patronarea activității bibliotecilor și muzeelor din teritoriu; 
         - coordonarea activității și asigurarea asistenței metodologice bibliotecilor din teritoriu;
         - asigurarea informării permanente a instituţiilor de profil cu cadrul juridic de specialitate, acte legislative și normative și dispoziţii ale organelor ierarhic superioare;
         - asigurarea suportului necesar pentru participarea copiilor dotaţi la concursuri şi expoziţii raionale, regionale şi internaţionale;
         - ținerea evidenţei şi îndeplinirea măsurilor de protecţie a patrimoniului cultural şi muzeal;
         - ținerea evidenţei schimbării destinaţiei monumentelor istorice, transmiterii dreptului de Proprietar, precum şi evidenţei monumentelor istorice distruse sau dispărute;
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
         - cetățean al Republicii Moldova;
         - posedarea limbii de stat;
         - deține studii superioare în domeniu;
         - capacitate deplină de exercițiu;
         - nu are anticedente penale;
         - stagiu în domeniu nu mai mic de 2 ani;
         - nu a împlinit vârsta de pensionare.
DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:
         a) CV Europass cu foto; 
         b) copia buletinului de identitate; 
         c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
         d) copia carnetului de muncă; 
         e) certificatul medical, forma stabilită; 
         f) cazierul judiciar.
BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:
         1. Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci, publicat: 18.08.2017 în Monitorul Oficial nr. 301-315 art nr: 529. 
         2. Legea nr. 262 din 07.12.2017 muzeelor, publicat: 12.01.2018 în Monitorul Oficial nr. 7-17 art nr: 42.
         3. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, publicat: 23.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232 art nr: 840.­­
         4. Legea Nr. 413 din 27.05.1999 culturii, publicat: 05.08.1999 în Monitorul Oficial nr. 83-86 art nr : 401
ETAPELE CONCURSULUI:
         - Proba scrisă;
         - Interviu.
         Data-limită de depunere a do­sarului pentru concurs – 15 sepembrie 2019
         Modalitatea de depunere a dosarelor:
         - la sediul instituției: or. Rezina, str. 27 August, 1 A, bir. 5.
         Informații suplimentare: 060113969.

Acasă

În sus