Atenție! Atelier de informare despre programele guvernamentale de finanțare nerambursabilă

     Consiliul raional Rezina, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Incubatorul de Afaceri din Rezina organizează un atelier de informare despre programele guvernamentale de finanțare nerambursabilă.      Evenimentul va avea loc la data de 23 august 2019, ora 10.00 – 12.00, în sala de conferințe a Incubatorului de Afaceri din Rezina.     Sunt așteptați toți...

Dispoziție nr. 95_C din 15 august 2019

"Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispoziției: 

Stimați lucrători din domeniul financiar din raionul Rezina!

    Tradițional, la 15 august se sărbătorește ziua lucrătorului din domeniul financiar, care a fost aprobată prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 216 din 12 iulie 1995. În acest an, ziua financiarului se află la cea de-a XXIV-a aniversare oficială. Cu acest prilej, vă adresez sincere felicitări tuturor celor care sunt implicați în dezvoltarea continuă a sistemului financiar. Suntem recunoscători, că împreună cu colegii dumneavoastră ați operat cu opțiuni...Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, în Republica Moldova a crescut din data de 01 mai 2019

        Unul din elementele-cheie ale contractului individual de muncă este salariul care reprezintă recompense evaluată în bani, plătită salariatului de către angajator pentru munca prestată. În Republica Moldova, în sectorul real pentru unităţile cu autonomie financiară, actele normative de bază care reglementează modul de stabilire şi achitare a salariului sunt Codul Muncii (Titlul V “Salarizarea şi normarea muncii”), Legea salarizării nr.847 din 14.02.2002, Hotărârea Guvernului nr.743 din 11.06.2002 “Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”, Hotărârea Guvernului nr.165 din 09.03.2010 “Cu privire la cuantumul minim garantat în sectorul real”.

        Viaţa de zi cu zi impune diverse schimbări, inclusive pe piaţa muncii. Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr.332 din 24.04.2019 a fost modificată Hotărârea nr.165 din 09.03.2010 şi stabilit “începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități) în mărime de 16,42 lei pe oră, sau 2775 de lei pe lună, calculate pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.”În cazul aplicării de către unităţi a sistemului tarifar de salarizare sau în cazul aplicării sistemului netarifar de salarizare cuantumul lunar total al salariului unui angajat nu poate fi mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern, după consultarea cu partenerii sociali.      

        Legislaţia permite unităţilor din sectorul real să stabilească atât sisteme tarifare de salarizare (sistemul tarifar de salarizare are ca component principale: salariul tarifar pentru categoria I de calificare, coeficienţii tarifari pentru muncitori şi coeficienţi de multiplicitate pentru specialişti) cât şi sisteme netarifare de salarizare, unde salariul angajaţilor se stabileşte în dependenţă de performanţele individuale/colective ale salariatului, drept limită minimă fiind cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.      

        Conform prevederilor art. 130 alin.(5) din Codul muncii alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se efectuează de către angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor.

Prin Hotărârea Guvernului nr.294 din 11.05.2017 (în vigoare din 19.05.2017) a fost modificată Hotărârea Guvernului nr.743 din 11.06.2002 (pct.2 prim), statul stabilind cuantumurile minime ale salariilor de funcții stabilite, ca urmare a diferențierilor în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor.Spre exemplu, pentru personalul de conducere în unităţile din sectorul real care aplică sistemul netarifar de salarizare, încadrat pe 1,0 unităţi, din 01.05.2019 salariul lunar nu poate fi mai mic de 5 550 de lei (2775 – cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real înmulţit cu coeficientul de multiplicitate 2,00 ). Salariul lunar al unui contabil, inginer, specialist serviciu personal, în unităţile din sectorul real care aplică sistemul netarifar de salarizare, încadrat pe 1,0 unităţi, din 01.05.2019 nu poate fi mai mic de 4 162,50 lei (2775 – cuantumul minim garantat al salariuluiînsectorul real înmulţit cu coeficientul de multiplicitate 1,50pentru specialist).Sau spre exemplu, salariul lunar al unui vânzător, cusător în industria ușoară, tâmplar, lăcătuș auto , în unităţile din sectorul real care aplică sistemul netarifar de salarizare, încadrat pe 1,0 unităţi, din 01.05.2019 nu poate fi maimic de 3 330 de lei (2775 – cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real înmulţit cu coeficientul de multiplicitate 1,20 pentru muncitorii de calificare medie). Modificarea condiţiilor de retribuire a muncii, a salariului de funcţie, inclusive majorarea salariului, în corespundere cu prevederile art.68 alin.(1),(2) din Codul muncii, se efectuează în mod obligatoriu prin accord suplimenta semnat de părţi: salariat şi angajator şi anexat la contractul individual de muncă.

        Prin Legea nr.123 din 07.07.2017 a fost modificat Codul muncii şi anume: la articolul 10 alineatul (2), litera c) a fost abrogată. Prevederile Legii date urmau să intre în vigoare la 01.01.2019 însă la 21.09.2017 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.188 din 21.09.2017, publicată în Monitorul Oficial din 20.10.2017 conform căreia din nou a fost modificat art.10 alin.(2) lit. „c) din Codul muncii, în corespundere cu care angajatorul trebuie să aprobe, în decurs de o lună de la începerea activităţii unităţii, iar ulterior – pe parcursul primei luni a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unității. Prin urmare pentru anul 2019 angajatorii au obligaţia de a aproba statele de personal a unităţii, dar nu este necesar de a le prezenta la inspecţiile teritoriale de muncă. La elaborarea statelor de personal trebuie de ţinut cont de faptul că denumirile ocupaţiilor, funcţiilor este necesar de indicat conform Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.22 din 03.03.2014. Conform prevederilor art.5 alin.(5) al Legii nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, utilizarea Clasificatorului ocupaţiilor este obligatorie la completarea documentelor oficiale.  La etapa aprobării statelor de personal mai este necesar de ţinut cont de faptul că, în corespundere cu prevederile Legii nr.60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, art.34 alin.(4), statul obligă angajatorii, indiferent de forma de organizare juridică, care conform schemei de încadrare a personalului au 20 de angajaţi şi mai mult, să creeze sau rezerveze locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi într-un procent de cel puţin 5 la sută din numărul total de salariaţi. La fel, angajatorii informează obligatoriu structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă despre: locurile de muncă create şi/sau rezervate pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi, în termen de 5 zile de la data la care au fost create/rezervate şi despre ocuparea de către persoanele cu dizabilităţi a locurilor de muncă care au fost create/rezervate, în termen de 3 zile de la data la care au fost ocupate.

        Conform prevederilor art.55 alin.(3) lit.b) din Codul contravențional al RM , încălcarea legislației muncii, manifestată prin stabilirea și achitarea unui salariu sub nivelul minim garantat de stat sau stability prin contractual colectiv/convenția de muncă, se sancționează cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 260 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Inspector principal de muncă în cadrul Inspecției Teritoriale de Muncă Orhei

Liliana GHERMAN

 

 

 

 

Acasă

În sus