Precizări referitoare la depunerea cererilor pentru reexaminarea pensiei începând cu 1 iulie 2020

        Ne adresăm către potenţialii beneficiari de această prestaţie socială, reiterând că ei pot depune solicitarea pe parcursul lunii iulie, pentru a primi pensia reexaminată din luna august, curent. De menţionat, că până la sfârşitul lunii curente mai sunt nouă zile pentru a depune dosarul pentru reexaminarea pensiei – 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 iulie....

Incubatorul de Afaceri din Rezina lansează campania de selectare a noilor rezidenți

        Oferim:         - 4  spații – oficii/spațiu de producere disponibile pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră (55,96 m², 20,75 m², 16,2 m² și 13,14 m²);         - infrastructură dezvoltată, utilități, pază, internet, acces liber 24/24 ore, 7/7 zile;         - servicii de consultanță și instruiri în domeniul...

Dispoziție 94-RU din 06 iulie 2020, orașul Rezina

„Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispozițieiDISPOZIȚIE nr. 33-C din 12 aprilie 2019, orașul Rezina

"Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea  funcției publice de execuție vacantă"

    În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr.158-XVI din 04.07.2008, cu modificările și completările ulterioare, pct. 46, lit. (a) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11. 03.2009 "Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public", președintele raionului Rezina DISPUNE:

    1. Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice  de execuție vacantă de auditor intern în cadrul Aparatului președintelui raionului Rezina.

    2. Se aprobă informația cu privire la condițiile de desfășurare a concursului (vezi anexa).

    3. Se desemnează dl Eugeniu Postu, secretarul comisiei de concurs, responsabil pentru organizarea executării prezentei dispoziții.

Președintele raionului Rezina, Vasile GOBJILĂ

 

Anexă la dispoziția nr. 33-C din 12 aprilie 2019

Informație cu privire la condițiile de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de auditor intern în cadrul Aparatului președintelui raionului Rezina

I. Auditor intern în cadrul Aparatului președintelui raionului Rezina

    1. Organizarea evaluării procesului activității instituției de management, a riscurilor, inclusiv și cele financiare;

    2. Coordonarea procesului de elaborare și promovare a politicii de stat și a legislației în vigoare în activitatea de audit intern;

    3. Organizarea activității în realizarea planurilor, programelor, obiectivelor și documentarea constatărilor de audit cu urmărirea implementării recomandărilor de audit;

    4. Generalizarea eficienței și siguranței riscurilor și realizarea sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru al auditului.

 

II. Condițiile de baza pentru a candida la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:

    - deține cetățenia Republicii Moldova;

    - posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;

    - are capacitatea deplină de exercițiu;

    - nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului de pensie pentru limita de vârsta;

    - este apt, din punct de vedere al sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical, eliberat de instituția medicală abilitată;

    - are studiile superioare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

    - îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea unor anumite funcții publice;

    - nu are antecedente personale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

    - nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementare, ca urmare și sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

 

III. Documentele ce urmează a fi prezentate pentru a participa la concurs:

    - formularul de participare;

    - copia buletinului de identitate;

    - copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională sau de specialitate;

    - copia carnetului de muncă;

    - certificatul medical;

    - cazierul juridic.

IV. Termenul de prezentare a actelor - până la 02.05.2019, ora 17.00, bir. 29, et. II, str. 27 August, 1, orașul Rezina.

    Telefon de contact - (0254) 2-16-44, Eugeniu Postu, secretarul comisiei de concurs.

Președintele raionului Rezina, Vasile GOBJILĂ

 

 

 

Acasă

În sus