Hotărârea nr. 03 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din 23 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând  informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia...

Hotărârea nr. 02 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale Rezina din 20 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru...

Sedință operativă pe vreme de stare de urgență

         Chiar dacă țara se află în stare de urgență urmare a situației creată la infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19, angajații structurilor Consiliului raional Rezina, ai Aparatului președintelui raionului se străduie să facă față sarcinilor, evident, cu respectarea măsurilor de siguranță, impuse de starea de fapt. Astfel, în timpul ședinței operative din dimineața zilei de luni, președintele raionului, Valeriu Ciorici,...Modalități noi de ocupare a forței de muncă

   Subdiviziunea teritorială Ocuparea Forței de Muncă a raionului Rezina (STO) informează că, conform prevederilor Legii noi nr. 105 din 14 iunie 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, data intrării în vigoare - 10.02.2019,  vine pe piața muncii cu un șir de măsuri noi de ocupare.

   Instruirea la locul de muncă în cadrul unității: stabilește modul și condițiile de organizare, desfășurare a instruirii la locul de muncă în cadrul unității a șomerilor de către ANOFM, în baza raporturilor contractuale dintre angajator, furnizor de formare profesională, șomer și ANOFM, conform modelului-tip. Contractul menționat poate conține intenția șomerului-cursant și al angajatorului privind încheierea ulterioară a unui contract individual de muncă după finalizarea instruirii.

   Instruirea la locul de muncă a șomerilor se va realiza conform programelor de studii, elaborate de către furnizorul de formare profesională de comun cu angajatorul și prevede o proporție de 80% și 20% a orelor practice și teoretice, respectiv.

   Beneficiarii instruirii la locul de muncă sunt șomerii înregistrați la ANOFM, care nu au o profesie/meserie și care au beneficiat de servicii de ghidare în carieră, urmare cărora li s-a recomandat  instruirea la locul de muncă. Gheltuielile aferente instruirii la locul de muncă a șomerilor-cursanți cuprind cheltuieli de instruire teoretică; de cazare, în proporții de 20% din salariul mediu lunar  pe economie pentru anul precedent, pentru fiecare lună de închiriere; de transport, în cazul direcționării șomerului la instruire la locul de muncă în altă localitate, decât cea, în care își are domiciliul, reședința sau, după caz, locul de trai; bursă, subvenție lunară, egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent pe toată durata instruirii pentru fiecare șomer-cursant.

   Stagiul profesional: stabilește modul și condițiile de organizare, desfășurare și finanțare a stagiului profesional pentru dobândirea, de către șomer, a abilităților practice, în baza raporturilor contractuale dintre angajator, șomer-stagiar și Agenția Națională, conform modelului de contract, aprobat de Agenția Națională. Contractul poate conține intenția șomerului-stagiar și al angajatorului privind încheierea ulterioară a unui contract individual de muncă, după finalizarea stagiului profesional.

   Stagiul profesional se organizează pentru șomerii fără vechime în muncă în profesia deținută, în scopul creșterii  șanselor de ocupare a acestora. Durata stagiilor profesionale se stabilește de angajator, în funcție de disponibilitate, și nu poate depăși 4 luni. Cheltuielile aferente stagiului profesional a șomerilor cuprind cheltuieli: de cazare, în proporție de 20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul  precedent, pentru fiecare lună de închiriere;  de transport, în cazul direcționării șomerului la studiul profesional în altă localitate, decât cea în care își are domiciliul, reședința sau, după caz, locul de trai; bursă, subvenție lunară, egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent pe toată durata stagiului pentru  fiecare șomer-stagiar.

   Reabiltarea profesională a persoanelor cu dizabilități: stabilește modul și condițiile de desfășurare a reabilității profesionale a șomerilor cu dizabilități în cadrul instituțiilor/centrelor de reabilitare  profesională, la îndreptarea ANOFM.

   Beneficiază de reabilitare profesională persoanele cu dizabilități, cărora li se recomandă reabilitarea profesională, conform Programului individual de reabilitare și incluziune socială, elaborate de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de muncă și sunt înregistrate la subdiviziunea teritorială cu statut de șomer.  La finalul procesului de reabilitare profesională, Centrul de reabilitare profesională eliberează persoanei reabilitate un certificat cu privire la reabilitarea profesională, care conține recomandări de încadrare în câmpul muncii sau de recalificare profesională.

   Stimularea mobilității forței de muncă: reglementează modul de implementare și acordare de către ANOFM a indemnizației unice de încadrare și a indemnizației unice de instalare în scopul stimulării mobilității forței de muncă. Șomerul, care se angajează cu contract individual de muncă la un loc de muncă într-o altă localitate, selectată de STO, la o distanță mai mare de 20 km de localitatea în care își are domiciliul, beneficiază de o indemnizație unică de încadrare, egală cu un salariu mediu lunar pe economie pentru anul precedent. Șomerul, care se angajează cu contract individual de muncă la un loc de muncă într-o altă localitate selectată de STO, alta decât cea în care își are domiciliul, și ulterior angajării își schimbă domiciliul în localitatea în care se află locul de muncă, primește o indemnizație unică de instalare, egală cu 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent.        

   Relațiile dintre părțile implicate în acordarea de  indemnizații, ce țin de stimularea mobilității forței de muncă, sunt reglementate de Contracte de stimulare a mobilității forței de muncă, acordare a indemnizației unice de încadrare sau instalare, conform modelului aprobat de ANOFM. Pot beneficia  de indemnizații, ce țin de stimularea mobilității forței de muncă, șomerii, care se încadrează în muncă cu contract individual de muncă pe o perioadă de cel puțin 6 luni calendaristice. Nu se vor acorda îndemnizații ce țin de stimularea mobilității forței de muncă șomerilor, care se vor angaja la un loc de muncă  pentru care angajatorul asigură transport de serviciu.

   Acordarea  ajutorului de șomaj: stabilește modul de examinare a cererii și condițiile de stabilire a dreptului la ajutorul de șomaj, modul de stabilire a cuantumului și durata de plată a ajutorului de șomaj, plata ajutorului de șomaj, suspendarea, restabilirea și încetarea ajutorului de șomaj, modul de finanțare a plății ajutorului de șomaj.

   Cuantumul ajutorului de șomaj se stabilește în funcție de circumstanțele în care persoana a încetat activitatea de muncă, după cum urmează:

   - 50% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei, realizat în ultimele 12 luni calendaristice din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de șomer, în cazul încetării activității de muncă, ca urmare a lichidării sau încetării activității angajatorului, reducerii  numărului sau a statelor de personal sau în cazul decesului, declarării decedat sau dispărut fără veste prin hotărârea instanței de judecată, a angajatorului persoană fizică;

   - 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei, realizat în ultimele 12 luni calendaristice din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrări cu statut de șomer, în cazul încetării activității de muncă în alte circumstanțe decât cele prevăzute la lit. a) la prezentul punct.

   Durata  de plată a ajutorului de șomaj constituie:

   a) 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare, cuprins între cel puțin 12 luni și până la 10 ani;

   b) 7 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare, cuprins între 10 și 15 ani;

   c)  9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.

   Conform prevederilor Legii nr. 105 din 14.06. 2018, începând cu 01.01. 2019 ajutorul de șomaj este calculat și plătit de CNAS.

   Subvenționarea locurilor de muncă: stabilește condițiile de acordare de către ANOFM a subvențiilor angajatorilor, care angajează cu contract individual de muncă pe un termen nedeterminat, șomerii, care necesită suport suplimentar pe piața muncii, conform art. 23, alin. (3), lit. c, e-j) din Legea nr. 105 din 14.06. 2018.

   Procedura stabilește cerințele față de angajatori, care pot beneficia de subvenții, documentele care urmează a fi depuse la ANOFM, modul de identificare a categoriilor, care necesită suport suplimentar pe piața muncii. Subvenția se plătește angajatorilor lunar, în cuantum de 30% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, pentru fiecare șomer angajat.         Angajatorul are obligația de a menține raporturile de muncă cu persoana angajată pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la data încheierii perioadei în care primește subvenția.

Ana NEGURĂ, șeful Subdiviziunii teritoriale Ocuparea Forței de Muncă Rezina    

 

 

 

 

 

 

Acasă

În sus