Alături de oameni și de doleanțele lor

   Așa după cum obișnuiesc, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Eleonora Graur, și președintele raionului Rezina, Vasile Gobjilă, să fie alături de oamenii din zona noastră, luni, 20 mai 2019, s-au deplasat în satul Peciște din raionul Rezina. La primăria din sat, mai mulți locuitori îi așteptau pentru a le adresa acele întrebări, cu care se ciocnesc zi de zi, sau chiar să solicite unele consultații de ordin mai personal.   ...

"Doina Nistrului" - trei decenii de cântec

   Era în primăvară, în anul 1989 - an marcat de deșteptare națională, de dragoste pentru neam și de dorință neostoită de revenire la ale noastre, la cele dragi și sfinte. La Rezina - la Nistru, la mărgioară, câteva inimi îndrăgostite de arta corală, împreună cu maestrul Teodor Țurcanu, dădeau naștere unui colectiv cu nume ales - "Doina Nistrului". Și iată că de atunci, preț de trei decenii,  bătrânul Tiras tot duce și...

A startat sezonul fotbalistic

   Un meci de fotbal mult așteptat a fost disputat la 12 mai pe stadionul din Pripiceni-Răzeși - între echipele "Avangard" (Pripiceni-Răzeși) și "Nistru" (Lalova).    În acea zi, pe la amiază, mă întorceam de la biserică și m-am întâlnit cu fotbaliștii pripiceneni Ion Morărescu și Alexei Botnari, care m-au invitat la meci și m-au rugat să scriu neapărat articol la ziar: "...să mai citim în "Farul Nistrean" și despre...Regimul juridic al muncii minorilor în Republica Moldova

        Munca minorilor este un fenomen social specific tuturor țărilor, atât celor puternice dezvoltate, cât și  celor în curs de dezvoltare. Potrivit Legii RM privind drepturile copilului nr.338-XIII din 15.12.1994, o persoană este considerată copil din momentul nașterii până la împlinirea vârstei de 18 ani.  Statul protejează copilul de exploatare economică și de executarea oricării munci, ce prezintă pericol pentru sănătatea lui ori servește drept piedică în procesul de instruire sau prejudiciază dezvoltarea lui fizică, intelectuală, spirituală și socială. Astfel, Constituția Republicii Moldova, în art. 50, alin. (4), prevede că “exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise”.

        Munca copiilor adesea se desfășoară cu încălcarea prevederilor legale. Din aceste considerente ne-am propus să vă atragem atenția la următoarele particularități ale raporturilor juridice de muncă ale minorilor, reglementate de legislația muncii și de alte acte normative în domeniu:

        1.   Capacitatea juridică de muncă a minorului

        Conform prevederilor art. 46, alin. (2) din Codul muncii, “Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani”. Excepția de la această regulă este  indicată în art. 46, alin. (3) din Codul muncii: Persoana fizică poate încheia un contract individual de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, dacă, în consecinţă, nu îi vor fi periclitate sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională”.

        De reținut că acordul părinților sau al reprezentanților legali trebuie să fie expres, adică dat în formă scrisă, în prealabil sau cel târziu concomitent cu încheierea contractului individual de muncă și acest acord trebuie să fie special, adică să vizeze un anumit contract de muncă.

        Încadrarea în câmpul muncii a minorilor sub vârsta de 15 ani este interzisă. Este foarte important de reținut și faptul că salariaţii în vârstă de până la 18 ani sunt angajaţi numai după ce au fost supuşi unui examen medical preventiv și ulterior, până la atingerea vârstei de 18 ani, aceştia vor fi supuşi examenului medical obligatoriu în fiecare an. Cheltuielile pentru examenele medicale vor fi suportate de angajator.

        2. Lucrările la care este interzisă utilizarea muncii minorilor

        Conform prevederilor art. 255, alin. (1) din Codul muncii, Este interzisă utilizarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani la lucrările cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase, la lucrări subterane, precum şi la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătăţii sau integrităţii morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, producerea, transportarea şi comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a substanțelor stupefiante şi toxice). Nu se admite ridicarea şi transportarea manuală de către minori a greutăţilor care depăşesc normele maxime stabilite pentru ei”.

        Conform alin. (2), art. 255 din Codul muncii - nomenclatorul lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase, la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani, precum şi normele de solicitare maximă admise pentru persoanele în vârstă de până la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor, se aprobă de Guvern după consultarea patronatelor şi sindicatelor. Hotărârea Guvernului nr. 541 din 07.07.2014 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase, la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani, şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vârstă de până la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor ne indică o listă a locurilor de muncă, categorii de munci la care este interzisă aplicarea muncii minorilor cu vârsta sub 18 ani ca, de exemplu: construcții subterane cu destinație specială, industrie metalurgică, producerea și transmisiunea energiei electrice și tehnice, industria petrochimică, producția microbiologică – producerea alcoolului etilic, producția medicamentelor, construcții de mașini și prelucrarea metalelor, lucrări de construcții etc. Prin această hotărâre s-a aprobat și greutatea maximă, ce ține de ridicarea și mutarea manuală a greutăților de către salariații în vârstă până la 18 ani.

        Astfel persoanelor mai tinere de 18 ani le sunt prescrise lucrările:

        a) care ţin de ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor (ca muncă de bază): 

        - pentru persoanele de ambele sexe, în vârstă de la 15 până la 16 ani – se interzice orice greutate; 

        - pentru persoanele de ambele sexe, în vârstă de la 16 până la 18 ani – greutăţi de 2 kg (masa totală a greutăţilor transportate în timpul unui schimb de lucru nu trebuie să depăşească 700 kg);

        b) la executarea cărora, de rând cu lucrul de bază, sunt ridicate şi transportate manual greutăţi: 
        - pentru persoanele de ambele sexe, în vârstă de la 15 până la 16 ani – greutăţi mai mari de 2 kg; 
        - pentru persoanele de ambele sexe, în vârstă de la 16 până la 18 ani – greutăţi mai mari de 4 kg. 
        Durata lucrărilor de transportare manuală a greutăţilor nu trebuie să depăşească o treime din durata schimbului de lucru, iar masa totală a greutăţilor transportate în timpul schimbului nu trebuie să depăşească:
        - pentru persoanele de ambele sexe, în vârstă de la 15 până la 16 ani – 175 kg;
        - pentru persoanele de ambele sexe, în vârstă de la 16 până la 18 ani – 350 kg.   

        3. Perioada de probă

Conform prevederilor art. 62, lit. b) din Codul muncii, persoanelor în vârstă de până la 18 ani li se interzice aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii contractului individual de muncă.

        4. Timpul de muncă

        Conform prevederilor art. 96 din Codul muncii, pentru salariații minori sunt prevăzute următoarele durate reduse a timpului de muncă săptămânal:

        a) 24 de ore pentru salariaţii în vârstă de la 15 la 16 ani;

        b) 35 de ore pentru salariaţii în vârstă de la 16 la 18 ani;

Totodată, potrivit art. 100 din Codul muncii:

        - alin. (2): Pentru salariaţii în vârstă de până la 16 ani, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăşi 5 ore;

        - alin. (3): Pentru salariaţii în vârstă de la 16 la 18 ani şi salariaţii care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăşi 7 ore.

        5. Munca de noapte

        Potrivit prevederilor art. 103, alin. (5) din Codul muncii, nu se admite atragerea la munca de noapte a salariaților în vârsta de până la 18 ani. Munca de noapte este munca desfășurată dintre orele 22.00 și 06.00.

        6. Munca suplimentară

        Se consideră muncă suplimentară  munca  prestată în afara duratei normale a timpului de muncă, prevăzută la art. 95, alin. (2), la art. 96, alin. (2)-(4), la art. 98, alin. (3) şi la art. 99, alin. (1) din Codul muncii. Potrivit art. 105, alin. (1) din Codul muncii, nu se admite atragerea la munca suplimentară a salariaților în vârstă de până la 18 ani.

        7. Munca în zilele de repaus

        Conform prevederilor art. 110, alin. (3) din Codul muncii, nu se admite atragerea la munca în zilele de repaus a salariaților în vârstă de până la 18 ani.

        8. Munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare

        Conform prevederilor art. 111, alin. (3) din Codul muncii, nu se admite atragerea la munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare a salariaților în vârstă de până la 18 ani.

        9. Concediile

        Potrivit art. 115, alin. (1) din Codul muncii, concediul de odihnă anual se acordă salariaților pentru primul an de muncă după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă. Ca excepție, pentru primul an de muncă, în temeiul cererii scrise a salariaților în vârstă de până la 18 ani, li se poate acorda acest concediu anual înainte de expirarea acestor 6 luni. Salariaților în vârstă de până la 18 ani concediile de odihnă anuale li se acordă în perioada de vară sau în temeiul cererii scrise într-o altă perioadă a anului. Conform art. 118, alin. (4) din Codul muncii, este interzisă neacordarea anuală a concediului de odihnă salariaţilor în vârstă de până la 18 ani. Conform prevederilor art. 121, alin. (1) din Codul muncii, tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de cel puţin 4 zile calendaristice.

        10. Răspunderea materială

        Cu salariații în vârstă de până la 18 ani nu poate fi încheiat contract de răspundere materială conform prevederilor art. 339, alin. (1) din Codul muncii. Conform prevederilor art. 337, alin. (3) din Codul muncii, salariaţii în vârstă de până la 18 ani poartă răspundere materială deplină doar pentru cauzarea intenţionată a prejudiciului material, precum şi pentru prejudiciul cauzat în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice, stabilită în modul prevăzut la art. 76, lit. k), sau în urma comiterii unei infracţiuni.

        11. Concedierea

        Conform prevederilor art. 257, concedierea salariaţilor în vârstă de până la 18 ani, cu excepţia cazului de lichidare a unităţii, se permite numai cu acordul scris al agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, respectându-se condiţiile generale de concediere, prevăzute de prezentul cod.

        Ținem să atenționam angajatorii că, în cazul nerespectării legislației muncii, survine răspunderea juridică. Codul Contravențional prevede un șir de contravenții pentru subiecții care atentează la drepturile de muncă ale minorilor și pentru care sunt stabilite anumite sancțiuni.

        Prin urmare, conform prevederilor art. 55 din Codul Contravențional, în cazul încălcării legislației muncii, manifestată prin:
        a) nerespectarea de către angajator a duratei normale a timpului de muncă;
        b) atragerea la muncă suplimentară, în zilele de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, în lipsa acordului scris al salariatului;
        c) refuzul angajatorului de a acorda pauze suplimentare pentru alimentarea copilului;
        d) refuzul angajatorului de a acorda concedii anuale de odihnă potrivit modului stabilit de lege;
        e) refuzul angajatorului de a acorda concedii sociale, de studii, garantate de lege;
    f) efectuarea reținerilor neîntemeiate din salariu;
    g) neacordarea garanțiilor și a compensațiilor prevăzute de lege;
    h) refuzul angajatorului de a elibera certificatul cu privire la muncă și salariu, dacă aceste încălcări sunt  săvârșite asupra minorului,
se sancționează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice; cu amendă de la 100 la 140 de unități convenționale, aplicată persoanei cu funcție de răspundere; cu amendă de la 200 la 300 de unități convenționale, aplicată persoanei juridice.

        Conform prevederilor art. 55 cu indicele 3 din Codul Contravențional, în cazul încălcării de către angajator a legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin:
        a) neevaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă;
        b) neinformarea salariaților cu privire la riscurile profesionale;
        c) lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce trebuie să fie elaborate și/sau deținute de angajator conform legislaţiei în vigoare;
        d) neasigurarea salariaților cu instrucțiuni şi instruiri privind securitatea și sănătatea în muncă;
        e) atragerea la munci interzise de lege a unor categorii de salariați;
        f) admiterea la muncă a salariaților fără pregătire profesională și/sau instruirea necesare în domeniul securității și sănătății în muncă;
        g) nerespectarea obligației de stabilire pentru salariați a atribuțiilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă;
        h) nerespectarea obligației de creare și menținere a condițiilor igienice și sanitare de muncă;
        i) nerespectarea obligației de acordare gratuită a echipamentului de protecție;
        j) neasigurarea condițiilor de efectuare a examenului medical periodic în modul stabilit de lege și, după caz, a testării psihologice periodice a salariaților;
        k) nerespectarea obligației de a lua măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor;
        l) nerespectarea obligației de a asigura funcționarea permanentă și corespunzătoare a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsurare și de control, precum și a instalațiilor de captare, de reținere și de neutralizare a substanțelor nocive degajate în timpul proceselor tehnologice, dacă aceste încălcări sunt săvârșite asupra minorului, se sancționează cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale, aplicată persoanei cu funcție de răspundere; cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale, aplicată persoanei juridice.

        Conform prevederilor art. 58 din Codul Contravențional, în cazul admiterii  minorului la locuri de muncă, care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui, sau atragerea minorului la executarea unei munci interzise de legislaţie, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice; cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere; cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

Liliana GHERMAN, inspector principal, Inspecția Teritorială de Muncă Orhei

 

Acasă

În sus