Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 25-29.03.2019, Rezina

    În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:     25 martie 2019: satele Zahoreni, Horodiște (parțial) - 09:00-16:30;     26 martie 2019: satele Trifești, Horodiște (parțial) - 09:00-16:00;     27 martie 2019: satele Pereni, Trifești, Horodiște (parțial) - 09:00-16:30.     28 martie...

Modalități noi de ocupare a forței de muncă

   Subdiviziunea teritorială Ocuparea Forței de Muncă a raionului Rezina (STO) informează că, conform prevederilor Legii noi nr. 105 din 14 iunie 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, data intrării în vigoare - 10.02.2019,  vine pe piața muncii cu un șir de măsuri noi de ocupare.    Instruirea la locul de muncă în cadrul unității: stabilește modul și condițiile de organizare, desfășurare a...

Turneul de volei "Odobescu Niculai"

    Sportul este vigoare, sănătate, dăruire și poate deveni, până la urmă, un mod de viață. Pentru cuizăuceni, sportul și anume voleiul s-a înrădăcinat datorită regretatului profesor de educație fizică Niculai Odobescu. Prin propriul exemplu le-a demonstrat consătenilor că acest sport este deosebit și licărul din ochii dumnealui i-a adunat și îi adună încă pe cuizăuceni pe terenul de volei. Începutul acestei primăveri a fost cu...Atenție! Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de Specialist principal în Secția Cultură a Consiliului raional Rezina

    În baza Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28. 12.2006, art. 29 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 "Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public", Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Secția Cultură anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de Specialist principal în  Secția Cultură a Consiliului raional Rezina.

Scopul general al funcției:

    - promovarea și implementarea în teritoriu a politicii culturii, elaborată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM și de către organele administrației publice locale.

Sarcini de bază:

    - patronarea activității bibliotecilor și muzeelor din teritoriu;

    - coordonarea activității și asigurarea asistenței metodologice bibliotecilor din teritoriu;

    - asigurarea informării permanente a instituțiilor de profil cu cadrul juridic de specialitate, acte legislative și normative și dispoziții ale organelor ierarhic superioare;

    - asigurarea suportului necesar pentru participarea copiilor dotați la concursuri și expoziții raionale, regionale și internaționale;

    - ținerea evidenței și îndeplinirea măsurilor de protecție a patrimoniului cultural și muzeal;

    - ținerea evidenței schimbării destinației monumentelor istorice, transmiterii dreptului de proprietar, precum și evidenței monumentelor istorice distruse sau dispărute.

Condiții de participare la concurs:

    - cetățean al R. Moldova;

    - posedarea limbii de stat;

    - deține studii superioare în domeniu;

    - capacitate deplină de exercițiu;

    - nu are antecedente penale;

    - stagiu în domeniu nu mai mic de 2 ani;

    - nu a împlinit vârsta de pensionare.

Documente ce urmează a fi prezentate:

    a) CV Europass cu foto;

    b) copia buletinului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

    d) copia carnetului de muncă;

    e) certificatul medical, forma stabilită;

    f) cazierul judiciar.

Bibliografia concursului:

    1. Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci. Publicat - 18. 08.2017 în Monitorul Oficial nr. 301-315, art. 529;  

    2. Legea muzeelor nr. 262 din  07.12.2017. Publicată - 12.01.2018 în Monitorul Oficial, nr. 7-17,  art. 42;

    3. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Publicat - 23.12.2008 în Monitorul Oficial, nr. 230-232, art. 840;

    4. Legea culturii, nr. 413 din  27.05.1999. Publicată la 05.08. 1999 în Monitorul Oficial, nr. 83-86, art. 401.

Etapele concursului:

    - proba scrisă;

    - interviu.

    Data-limită de depunere a dosarului pentru concurs - 31 martie 2019.

Modalitatea de depunere a dosarelor:

    - la sediul instituției: or. Rezina, str. 27 August, 1A, bir. 5 și bir. 12;

    - prin e-mail: rezcult.hr@gmail.com;

    Pentru informații suplimentare: 068229574.

Acasă

În sus