Precizări referitoare la depunerea cererilor pentru reexaminarea pensiei începând cu 1 iulie 2020

        Ne adresăm către potenţialii beneficiari de această prestaţie socială, reiterând că ei pot depune solicitarea pe parcursul lunii iulie, pentru a primi pensia reexaminată din luna august, curent. De menţionat, că până la sfârşitul lunii curente mai sunt nouă zile pentru a depune dosarul pentru reexaminarea pensiei – 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 iulie....

Incubatorul de Afaceri din Rezina lansează campania de selectare a noilor rezidenți

        Oferim:         - 4  spații – oficii/spațiu de producere disponibile pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră (55,96 m², 20,75 m², 16,2 m² și 13,14 m²);         - infrastructură dezvoltată, utilități, pază, internet, acces liber 24/24 ore, 7/7 zile;         - servicii de consultanță și instruiri în domeniul...

Dispoziție 94-RU din 06 iulie 2020, orașul Rezina

„Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispozițieiDeciziile nr. 3/1-3/13 ale ședinței Consiliului raional din 20 iulie 2018

DECIZIE nr. 3/1 din 20 iulie 2018, or. Rezina

„Cu  privire la corelarea bugetului  raional  cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018”

 

DECIZIE nr. 3/2 din 20 iulie 2018, or. Rezina

,,Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2018”

 

DECIZIE nr. 3/3 din 20 iulie 2018, or. Rezina

,,Cu privire la modificarea deciziei nr. 5/32 din 07.07.2017”

 

DECIZIE nr. 3/4 din 20 iulie 2018, or. Rezina

,,Cu privire la transmiterea în gestiune a unor bunuri Spitalului raional”

 

DECIZIE nr. 3/5 din 20 iulie 2018, or. Rezina

„Cu privire la coordonarea Regulamentului  de organizare și funcționare a ÎM ,,Centrul Stomatologic raional Rezina”

 

DECIZIE nr. 3/6 din 20 iulie 2018, or. Rezina

,,Cu privire la modificarea deciziei nr. 6/9 din 06 decembrie 2017”  

                

DECIZIE nr. 3/7 din 20 iulie 2018, or. Rezina

,,Cu privire  instituirea comisiei consultative pentru locuințele sociale”

 

DECIZIE nr. 3/8 din 20 iulie 2018, or. Rezina

,,Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă

 

DECIZIE nr. 3/9 din 20 iulie 2018, or. Rezina

,,Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de administrare a Instituției Publice ”Incubatorul de Afaceri Rezina”

 

DECIZIE nr. 3/10 din 20 iulie 2018, or. Rezina

,,Cu privire la modificarea deciziei nr. 6/11 din 06 decembrie 2017”      

 

DECIZIE nr. 3/11 din 20 iulie 2018, or. Rezina

,,Cu privire la înființarea Instituției Publice Muzeul raional de Istorie și Etnografie”

 

DECIZIE nr. 3/12 din 20 iulie 2018, or. Rezina

,,Cu privire la darea în administrare a unor încăperi ale Centrului Multifuncțional raional Rezina”

 

DECIZIE nr. 3/13 din 20 iulie 2018, or. Rezina

,,Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de Onoare al raionului Rezina dlui Scutelnic Ion”

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA , CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1  Tel. 2-20-58; tel./fax 2-57-40

 

                                                                                                                                      

DECIZIE nr. 3/1

din 20 iulie 2018

or. Rezina

 

 „Cu  privire la corelarea bugetului  raional

cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018”

 

În temeiul art.43 alin.(1) lit. b) a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publica locala, în conformitate cu prevederile art.61 alin.(1) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.23 alin. (1) al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, avînd în vedere prevederile Legii nr.101 din 07.06.2018 pentru modificarea și completarea  Legii Bugetului de Stat pe anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017,  Consiliul raional Rezina

 

DECIDE:

1. Se corelează bugetul raional pe anul 2018 și se aduce în concordanță cu prevederile Legii bugetului de stat, după cum urmează:

1. 1. În punctul 1 al Deciziei nr.7/1 din 6 decembrie 2017 cifra  de ”117317,2 mii lei” se substituie cu cifra ”117419,7 mii lei”.

1.2. Se întroduc modificările nominalizate în anexele nr.1, 2, 3, 6 și se prezintă în redacție nouă.

1.3. Se prezintă în redacție nouă anexa nr.9 ”Bugetele instituțiilor de învățămînt preșcolar, primar, gimnazial și liceal” a bugetului raional pentru anul 2018.

1.4. În punctul 2.6 cifra de ”1525,6 mii lei” se substituie cu cifra ”1189,0 mii lei”.

1.5. În punctul 3.3 cifra ”5479,3 mii lei” se substituie cu ”5628,6 mii lei” și cifra ”1157,4 mii lei” se substituie cu ”1306,7 mii lei”.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama șefului Direcției Finanțe dnei Angela Cuzuioc.

 

Președintele ședinței                                                   Gobjilă Nicon

 

Secretarul consiliului Raional                                    Socol Ruslan

                                                                                    

 

 

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1 Tel. 2-20-58; tel./fax 2-20-58

 

DECIZIE Nr. 3/2

din 20 iulie 2018

or. Rezina

 

  ,,Cu privire la rectificarea

               bugetului raional pentru anul 2018”

 

            În baza  art.43 alin.(1) lit. b), alin. (2) al Legii Republicii Moldova nr.436- XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 8, art.26 ale Legii Republicii Moldova privind finanţele publice locale nr. 397- XV din 16.10.2003, Consiliul raional Rezina

 

DECIDE:

    Se stabilește drept sursă de rectificare a bugetului raional, soldul de mijloace financiare, constituit în urma executării bugetului raional pentru anul 2017.

1. Se majorează partea de cheltuieli a bugetului raional pentru anul 2018, cu suma  1112302  lei după cum urmează:

1.1 Aparatului Președintelui raionului suma de 178062 lei, inclusiv pentru:

1.1.1 Achitarea indemnizației unice dnei Mărginean Vera la demisia din funcția publică – 1890 lei.

1.1.2 Organizarea și desfășurarea ,,Zilei Lucrătorului Medical și Farmacistului” – 7572 lei.

1.1.3 Instalarea panoului ,,Eu iubesc meleagul meu Rezina” – 64600 lei.

1.1.4 Reparația acoperișului Centrului de Sănătate din s. Pripiceni-Răzeși – 24000 lei.

1.1.5 Unitatea de salvatori și pompieri Rezina la reparația gardului – 50000 lei.

         1.1.6 Școlarizarea copiilor cu risc de abandon – 30000 lei.

1.2 IP Gimnaziul Pripiceni-Răzeși suma de 152950 lei pentru:

1.2.1 Reparația WC – 16550  lei.

1.2.2 Transportarea elevilor – 136400 lei.

1.3 IP Gimnaziul Țareuca pentru transportarea elevilor – 80000 lei.

1.4 Primăriei Pereni pentru achitarea contribuției în cadrul proiectului ,,Apeduct și canalizare. Forarea sondei exploatabile de aprovizionarea cu apă” la etapa II” – 300000 lei.

1.5 Primăriei Păpăuți pentru extinderea rețelelor de apă potabilă în cadrul proiectului ”Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Păpăuți. Etapa II” – 50000 lei.

1.6 Primăriei Horodiște pentru reparația grădiniței – 98500 lei.

1.7. Direcției Asistență Socială și Protecția familiei suma de – 137790 lei pentru copiii plasați în serviciile sociale conform Hotărîrii Guvernului nr.378 din 25.04.2018 (cheltuieli de buzunar), inclusiv:

1.7.1 Pentru copiii rămași fără îngrijirea părintească (tutelă/curatelă) – 99060 lei.

1.7.2  Pentru copiii din casele de copii de tip familial – 17940 lei.

1.7.3  Pentru copiii din Serviciul Asistența parentală profesionistă – 20790 lei.

1.8 Centrului de Sănătate Pripiceni, pentru construcția  sistemului de scurgere a apei de ploaie de pe acoperiș, copertinei,  streșinei și frontoane din profnostil – 115000 lei.

2. Se rectifică bugetele instituțiilor de Asistență Socială în felul următor:

2.1 Se micșorează volumul bugetului”Azilului pentru întreținerea persoanelor cu dezabilități și pensionare” cu 98700 lei.

2.2 Se micșorează volumul bugetului ”Caselor de copii de tip familial” cu 18000 lei.

2.3 Se micșorează volumul bugetului ”Centrului de zi pentru copii” cu 23000 lei.

2.4 Se micșorează volumul bugetului ”Serviciului Social de sprijin pentru familii cu copii” cu 170000 lei.

2.5 Se majorează volumul bugetului ”Serviciului de deservire la domiciliu” cu 64600 lei.

2.6 Se majorează volumul bugetului ”Serviciului de Asistență Socială comunitară ” cu 126100 lei.

2.7 Se majorează volumul bugetului ”Serviciului de Asistență personal”  cu 119000.

3. Se rectifică bugetul raional pentru anul 2018 în felul următor:

3.1 Se majorează partea de venituri a bugetului raional cu 312223 mii lei, inclusiv:

- art.193111 ,,Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale” – 304223 lei.

- art.142320 ”Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public” – 8000 lei.

3.2 Se majorează volumul bugetului Liceului Teoretic ,,Ioan Sârbu” s. Ignăței cu  8000 lei.

3.3 Se majorează volumul bugetului IP Școala primară-gradiniță Ghiduleni cu 2575 lei.

3.4 Se majorează volumul bugetului IP Gimnaziu-grădiniță Bușăuca cu 233987 lei.

3.5 Se majorează volumul bugetului IP Școala primară-grădiniță Mincenii de Jos cu 57661 lei.

3.6 Se majorează volumul bugetului IP Gimnaziul Lalova cu 10000 pentru alimentația elevilor cl V-IX.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei  Finanţe  dnei  Angela Cuzuioc.

 

Președintele ședinței                                                    Gobjilă Nicon

 

                                                       

Secretarul consiliului Raional                                    Socol Ruslan

 

 

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1 Tel. 2-20-58; tel./fax 2-57-40

 

DECIZIE Nr. 3/3

din 20 iulie 2018

or. Rezina

,,Cu privire la modificarea

deciziei nr. 5/32 din 07.07.2017”

 

În temeiul art. 43 alin. (1)  lit. d), i) și q)  ale Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, art. 59-60 ale Legii Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003,    deciziei Consiliului raional Rezina nr.2/11 din 24.05.2018 ”Cu privire la modificarea deciziei nr. 3/11 din 08.06.2004”, luînd în considerație demersul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească nr. intrare 231 din 31.05.2018, Consiliul raional Rezina

 

DECIDE:

Se modifică punctul 1. al deciziei nr. 5/32 din 07.07.2017, după cum urmează:

-       ,, 1. Se transmite în locațiune, încăperile de la etajul I al edificiului Centrului de Sănătate Pripiceni-Răzeși, cu suprafața de 225 m2  (10 birouri), Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, pe un termen de 30 ani, pentru deschiderea Punctului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”.

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                    Gobjilă Nicon

 

 

                                                       

Secretarul consiliului Raional                                    Socol Ruslan

 

 

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1 Tel. 2-20-58; tel./fax 2-20-58

 

DECIZIE Nr. 3/4

din 20 iulie 2018

or. Rezina

 

,,Cu privire la transmiterea în

gestiune a unor bunuri Spitalului raional”

 

În temeiul art. 43, alin. (1) lit. c), art. 77 ale Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, art. 14 al  Legii Republicii Moldova privind deetatizarea proprietății publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul  de transmitere a bunurilor proprietate publică nr. 901 din 31.12.2015, examinînd demersul directorului IMSP SR Rezina nr. intrare 32 din  19.01.2018, Consiliul raional Rezina

 

DECIDE:

1.  Se transmit din gestiunea Direcției Învățământ, Tineret și Sport, unele bunuri ale fostei școli-internat sanatoriale din s. Cinișeuți (conform anexei), în gestiunea IMSP Spitalul raional Rezina.

2.  Șeful Direcției Învățămînt, Tineret și Sport dna L. Lazari:

2.1.    Va ordona crearea comisiei de predare-primire și contabilitățile respective vor preda-primi respectiv, scoate-lua la evidență bunurile menționate.

2.2.    Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei decizii.

 

 

 

Președintele ședinței                                                   Gobjilă Nicon

 

 

                                                       

Secretarul consiliului Raional                                    Socol Ruslan

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la decizia

nr. 3/4 din 20 iulie 2018

 
 
Lista bunurilor transmise  IMSP SR Rezina
în scopul înbunătăţirii bazei tehnico-materiale

 

Nr/r

Denumire

Cantitate

Preţ

Suma (lei)

1.       

Aparat medical Tonus

1

6700

6700

2.       

Aparat Electroson

2

7,51

15.02

3.       

Obluciateli Cvart

1

231,25

231,25

4.       

Aparat Soliux

3

108,33

324,99

5.       

Aparat Electroson

1

266,50

266,50

6.       

Aparat medical Potoc-1

1

2960

2960

7.       

Aparat medical Polius-101

1

5100

5100

8.       

Aparat medical electroson

1

3200

3200

9.       

Cîntar medical

1

1240

1240

10.   

Încălzitor  parafin

1

3000

3000

11.   

Aparat Amplipuls

1

9000

9000

12.   

Aparat Amplipuls

1

11000,08

11000,08

13.   

Aparat UVC 30-3,95

1

15120

15120

14.   

ElectrostimulatorFamily-2URODY

1

10473,70

10473,70

15.   

Scaun stomatologic

1

1500

1500

16.   

Ingalator cu ultrasunete 402B

2

2280

4560

17.   

Aparat portabil D Arsovali IM 096

1

1710

1710

18.   

Dulap pentru sterilizare

1

4800,04

4800,04

19.   

Electrostimulator portNeurodyn-3

1

5450,67

5450,67

20.   

Electrostimulator portNeurodyn-3

1

5450,67

5450,67

21.   

Ingalator Microsonor

1

899

899

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                              R. Socol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1 Tel. 2-20-58; tel./fax 2-20-58

 

DECIZIE Nr. 3/5

din 20 iulie 2018

or. Rezina

 

Cu privire la coordonarea

Regulamentului  de organizare

și funcționare a ÎM ,,Centrul Stomatologic

raional Rezina”

 

În baza art. 43 alin. (1) lit. i) și q)  ale Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.672 din 21.07.1999 ”Cu privire la trecerea instituțiilor stomatologice la autogestiune”,  Ordinul Ministerului Sănătății, Protecției Sociale și Muncii nr. 1086 din 30.12.2016, examinând demersul directorului ÎM ”Centrul Stomatologic raional Rezina”  Consiliul raional Rezina

 

 

DECIDE:

1.  Se coordonează Regulamentul  de organizare și funcționare a ÎM ,,Centrul Stomatologic raional Rezina” în redacție nouă, (conform anexei).

2.  Se desemnează directorul ÎM ”Centrul Stomatologic raional Rezina”, responsabil  pentru  aprobarea și înregistrarea   Regulamentului indicat în pnct.1 al prezentei decizii,  la instituțiile de resort.

 

 

 

Președintele ședinței                                                    Gobjilă Nicon

 

                                                       

Secretarul consiliului Raional                                    Socol Ruslan

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la decizia

nr. 3/5 din 20 iulie 2018

 

 

APROBAT:                                                             COORDONAT : FONDATORUL:

Ministerul Sănătăţii, Muncii                                            Consiliul Raional Rezina

și Protecției Sociale                                                                      

Nr.  _________________                                                Nr. _________________

din____________________                                           din__________________

                                                                                 

 .

____________________                                                                          ____________________

L.Ș.                                                                                                        L.Ș.

 

 

ÎNREGISTRAT:

IP Agenția Servicii Publice

nr. ___din ____________

____________________

L.Ș.

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Şl FUNCŢIONARE

AL ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE

CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL REZINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

1. Regulamentul de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Rezina este elaborat în conformitate cu Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzăto­rilor individuali nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007,  Legea cu privire la antreprenoriat și întreprindere nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 și alte acte normative în vigoare.

2.  Denumirea completă a instituţiei medico-sanitare este Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rezina.

Denumirea prescurtată a instituției medico-sanitare ÎM CSR Rezina.

3. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rezina  este fondată conform HG RM nr. 672 din 21.07.1999 ”Cu privire la trecerea instituțiilor stomatologice la autogestiune” și Ordinul Ministerului Sănătății nr. 244 din 13.03.2013 ”Cu privire la trecerea la autogestiune a serviciului stomatologic” și altor acte normative în vigoare, precum și în baza Deciziei Consiliului Raional nr. 5/31 din 31.10.2013, Deciziei Consiliului Raional Rezina nr. 3/5 din 20 iulie 2018.

 4. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rezina  constituie  un subiect  economic autonom cu drept de persoană juridică, care își desfășoară activitatea pe principiul de autogestiune acordând servicii medicale stomatologice atât contra plată, cât și în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, în conformitate cu Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.

5. Durata de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Rezina  este nelimitată.

6. Sediul Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Rezina se află pe adresa: or. Rezina, str. 27 August, 7.

 

Capitolul II

SCOPUL, SARCINILE Şl TIPURILE DE ACTIVITATE

 

7. Scopul principal al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Rezina este protecția sănătăţii populaţiei, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul bolilor stomatologice și promovarea mediului sănătos de viață.

8. Pentru realizarea scopului principal, Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rezina  are următoarele obiective și sarcini:

1) sporirea accesibilităţii la asistenţa medicală primară şi a promptitudinii în acordarea acesteia;

2) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia;

3) ameliorarea indicatorilor de sănătate prin realizarea măsurilor de profilaxie și de tratament, în conformitate cu normele stabilite;

4) acordarea asistenței medicale stomatologice în volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală;

5) acordarea asistenței medicale de urgență în mod gratuit în cazul urgențelor medicale în volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală;

6) prestarea serviciilor medicale stomatologice contra plată, în baza actelor normative în vigoare.

9. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rezina  efectuează următorul gen de activitate:

1) Profilaxia orală;

2) Asistența medicală stomatologică de ambulator.

10. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rezina  are următoarele drepturi:

1) să reprezinte interesele Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional în organele publice locale și alte organizații;

2) să obțină de la autoritățile și instituțiile publice informația necesară pentru desfășurarea activității sale;

3) să încheie contracte în numele său, să procure bunuri și servicii și să presteze servicii în conformitate cu genul de activitate;

4) să difuzeze liber informația despre activitate sa, conform legislației în vigoare;

5) să asigure protecția socială a drepturilor și intereselor lucrătorilor săi, cât și a intereselor sociale importante în domeniul său de activitate.

 

Capitolul III

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE ADMINISTRARE

 

 

11. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rezina are următoarele organe de administrare și control:

1) Fondator – Consiliul raional Rezina.

2) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

3) Directorul

12. Fondatorul este organul suprem de administrare a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Rezina

13. Fondatorul are  următoarele atribuţii:

1) aprobă decizia de fondare a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Rezina.

2) coordonează Regulamentul de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Rezina.

3)  transmite în baza  contractului de comodat, a bunurilor Fondatorului în gestiunea economică a întreprinderii;

4) numește în funcție (și eliberează din funcție) directorul Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Rezina;

5) aprobă  programul de dezvoltare și planurile anuale de activitate a întreprinderii;

6) aprobă rapoartele anuale privind activitatea economico-financiară a întreprinderii;

7) aprobă contractele de locațiune a bunurilor și încăperilor, a trecerii la cheltuieli a mijloacelor fixe;

8) supraveghează și monitorizează activitatea curentă a întreprinderii;

9) coordonează devizul de venituri și cheltuieli (business-plan) și modificările la acestea.

10). contribuie la crearea condiţiilor pentru acreditarea Instituţiei medico-sanitare publice;

14. Întreprinderea poartă răspundere pentru încălcarea drepturilor pacientului, conform legislației în vigoare.

15. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale are următoarele atribuții:

1) aprobă Regulamentul de activitate al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Rezina;

2) coordonează programul de dezvoltare și planurile de activitate ale Întreprinderii;

3) monitorizează activitatea medicală și calitatea serviciilor medicale prestate.

16.  Hotărîrile, ordinele şi deciziile Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale ce țin de atribuţiile sale  sunt obligatorii pentru directorul Întreprinderii.

      17. Directorul este persoana responsabilă și abilitată cu dreptul de gestionare și conducere a Întreprinderii.

      18. În competența directorului Întreprinderii sunt toate atribuțiile, cu excepția celor ce țin de competența Fondatorului și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

      19. Directorul Întreprinderii are următoarele atribuții:

      1) asigură executarea actelor legislative și normative în vigoare, hotărârilor, ordinelor și deciziilor Fondatorului și ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

     2) reprezintă interesele întreprinderii, fără procură, în relațiile cu persoane terțe;

     3) asigură acreditarea Întreprinderii, în termeni stabiliți de actele normative în vigoare;

     4) elaborează programe de perspectivă și planuri anuale de activitate a întreprinderii;

     5) elaborează organigrama și statele de personal și le prezintă Fondatorului pentru examinare și aprobare;

     6) elaborează rapoarte semestriale și anuale privind activitatea Întreprinderii și le prezintă Fondatorului și la solicitare Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

     7) prezintă rapoarte la Centrul Național de Management în Sănătate, conform formularelor de evidență statistică medicală, aprobate prin actele normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

      8) implementează tehnologii moderne de diagnostic și tratament;

      9) organizează educația medicală continuă a lucrătorilor medicali, conform cerințelor în vigoare;

     10) semnează contractele de prestare a serviciilor medicale stomatologice cu Compania Naționale de Asigurări în Medicină și cu alte instituții, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, gestionează mijloace financiare;

     11) încheie, modifică, suspendă, încetează contractele individuale de muncă cu persoanele angajate, cu respectarea procedurilor stabilite de Codul Muncii;

     12) aprobă devizul de venituri și cheltuieli (business-plan) și modificările la acesta, cu prezentarea spre examinare Fondatorului și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (pentru sumele contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină);

    13) asigură folosirea eficientă a bunurilor materiale ale Întreprinderii;

    14) organizează prestarea de servicii medicale în volumul și de calitatea prevăzută în Programul Unic, în Protocoalele Clinice Naționale, standardele medicale, aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

     15) poartă răspundere disciplinară, administrativă și penală pentru încălcarea prevederilor actelor legislative și normative în procesul gestionării activității întreprinderii.

      

20. La şedinţele Consiliului administrativ fiecare membru deţine un vot. Nu se admite transmiterea votului unui membru al Consiliului administrativ către un alt membru al consiliului sau altei persoane.

21. Deciziile Consiliului administrativ se adoptă cu votul majorităţii membrilor consiliului prezenţi la şedinţă.

 

 

 

 

Capitolul IV

PATRIMONIUL

22. Patrimoniul Întreprinderii este format din fondurile  fixe și mijloace circulante, transmise în gestiunea economică de Fondator, bunuri procurate pe parcursul activității, mijloacele financiare obținute în urma prestării serviciilor medicale stomatologice.

23. Întreprinderea, din sursele proprii, are dreptul să procure bunuri necesare pentru activitatea sa, conform prevederilor legislației în vigoare.

24. Patrimoniul Întreprinderii este folosit exclusiv pentru realizarea scopurilor de activitate.

 

Capitolul V

ACTIVITATEA

 

25. Activitatea întreprinderii se desfășoară pe principii de autogestiune.

26. Întreprinderea este în drept să dispună suplimentar, pe lîngă cele stabilite în statut, de următoarele surse de venituri:

1) mijloacele obținute de la prestarea serviciilor medicale stomatologice contra plată, prestate conform legislației în vigoare;

2) mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, obținute în urma acordării serviciilor medicale stomatologice conform Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală,  în baza contractelor cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.

27. Întreprinderea își desfășoară activitatea sa economico-financiară pe cont propriu și poartă responsabilitatea patrimonială proprie, în conformitate cu legislația în vigoare.

28. Întreprinderea planifică activitatea sa economico-financiară astfel, încât să asigure activitatea și dezvoltarea sa ulterioară, coordonând cu Fondatorul cheltuielile pentru salarizarea angajaților, procurarea medicamentelor, materialelor și instrumentelor (cu Compania Națională de Asigurări în Medicină celor din contul alocațiilor fondurilor asigurării obligatorii de  asistență medicală).

29. Întreprinderea prestează servicii medicale stomatologice în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală în volum contractat de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, conform Catalogului tarifelor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011.

30. Întreprinderea duce evidența contabilă în conformitate cu standardele naționale de contabilitate.

31. Evidența statistică este întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, Raporturile financiare și statistice se întocmesc și se prezintă organelor abilitate, inclusiv Fondatorului în modul și termenele stabilite.

 32. Neprezentarea rapoartelor respective sau prezentarea întîrziată a acestor atrage răspunderea prevăzută de legislația în vigoare.

33. Relațiile dintre întreprindere și angajați sunt reglementate prin contractele individuale de muncă.

34. Remunerarea muncii se efectuează în baza actelor normative care reglementează salarizarea angajaților din unitățile care activează pe principii de autogestiune.

 

Capitolul VI

CONTROLUL ACTIVITĂŢII

 

35. Controlul corespunderii activităţii Întreprinderii se execută de Fondator şi Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, conform atribuțiilor.

36. Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale este în drept să ia decizia de rigoare în conformitate cu legislația, în caz de depistare a încălcărilor în activitatea întreprinderii.

37. Controlul respectării legislaţiei financiare şi fiscale se efectuează de către organele abilitate, companiile de audit şi de alte organe de stat în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

38. Controlul respectării politicii de sănătate în cadrul întreprinderii promovate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, se efectuează de către serviciile și subdiviziunile specializate ale ministerului și Fondatorului.

Capitolul VII

REORGANIZAREA, DIZOLVAREA SAU LICHIDAREA

 

39. Decizia  cu privire la  reorganizare, dizolvare  sau lichidarea Întreprinderii se aprobă de Fondator, conform legislației din domeniu.

.

 

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE

 

40. Regulamentul se aprobă de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, după coordonarea prealabilă cu Fondatorul.

41. Regulamentul intră în vigoare după aprobarea acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                    Ruslan SOCOL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA , CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1  Tel. 2-20-58; tel./fax 2-57-40

 

                                                                                                                                      

DECIZIE nr. 3/6

din20 iulie 2018

or. Rezina

 

,,Cu privire la modificarea                                                                                deciziei nr. 6/9 din 06 decembrie 2017”                                                                        

 

În baza art. 43 alin. (1) lit. h) al Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 59-60 ale Legii Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din  18.07.2003, Legii Republicii Moldova cu privire la locuințe nr.75 din 30.04.2015, Ordinului nr. 75 din 14 mai 2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al RM ”Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II, cu modificările ulterioare”, Consiliul raional Rezina

 

DECIDE:

1.  Se modifică decizia Consiliului raional Rezina 6/9 din 06.12.2017 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale”, după cum urmează:

1.1 Punctul 1. va avea următorul cuprins:

-  ,,1. Se aprobă Regulamentul cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale în redacție nouă, (se anexează)”.

1.2 Punctul 3 din decizie se exclude.

1.3 Punctul 4 va avea următorul cuprins:

- ,,4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului dlui GOBJILĂ Vasile”.

 

 

Președintele ședinței                                                   Gobjilă Nicon

 

                                                       

Secretarul consiliului Raional                                    Socol Ruslan

 

 

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1 Tel. 2-20-58; tel./fax 2-20-58

 

DECIZIE Nr. 3/7

din  20 iulie 2018

or. Rezina

,,Cu privire  instituirea comisiei

consultative pentru locuințele sociale”

 

                 În baza art. 43 alin. (1) lit. h) al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 65 al Legii Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003, p.11 al Regulamentului cu privire la evidența, modul de  atribuire și folosire a locuințelor sociale aprobat prin  decizia nr. 3/6  din  20 iulie 2018, Consiliul raional Rezina

 

DECIDE:

1.        Se instituie comisia consultativă pentru selectarea beneficiarilor de  locuințele sociale în următoarea componență:

-  GRAUR Eleonora, președintele raionului, președintele comisiei;

-  GOBJILĂ Vasile, vicepreședintele raionului, vicepreședintele comisiei;

-  CIOBANU Ghenadie, specialist principal al secției administrație publică,  secretarul comisiei;

-  TATAROV Simion, primarul orașului Rezina;

-  VIȘNEVSCHI Alexandru, consilier raional;

-  ONU Lidia, consilier raional;

-  Reprezentant al organizației de administrare a fondului locativ;

-  NICA Vera, Președintele  Asociației Obștești ,,Societatea Orbilor”;

-  CEBOTARI Valentina, Președintele  Asociației Obștești ,,Lacrima”;

-  Reprezentant al instituțiilor bugetare, invitat la necesitate (fără drept de vot).

2.        În activitatea sa comisia se va conduce de Regulamentul cu privire la evidența, modul de  atribuire și folosire a locuințelor sociale aprobat prin  decizia nr. 3/6  din  20 iulie 2018 și de legislația în vigoare din domeniu.

3.        Se abrogă decizia nr. 1/34 din 28 martie 2018 ,,Cu privire la instituirea comisiei consultative pentru locuințele sociale”.

 

 

 

Președintele ședinței                                                   Gobjilă Nicon

 

                                                       

Secretarul consiliului Raional                                    Socol Ruslan

 

REPUBLICA MOLDOVA , CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1  Tel. 2-20-58; tel./fax 2-57-40

                                                                                                                                        

DECIZIE nr. 3/8

din 20 iulie 2018

or. Rezina

,,Cu privire la alocarea

surselor financiare din fondul de rezervă”

 

În baza art. 43 alin. (1) lit. b) al  Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii Republicii Moldova privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităților administrației publice locale și utilizarea mijloacelor acestora nr. 1427 din 22.12.2004, Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional Rezina şi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin decizia nr. 2/6 din 24.05.2018, Consiliul raional Rezina

 

DECIDE:

1. Se alocă din fondul de rezervă al Consiliului raional suma de 179000 lei Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei pentru acordarea ajutoarelor financiare inclusiv pentru:

         1.1. Primăria Rezina suma de 36000 inclusiv pentru dna Niculnicova Tamara (str.  Mai, 9/4), starea materială grea – 1000 lei, dna Dragoman Natalia (str. Gogol 18), starea sănătății s-a agravat si necesită tratament – 1000 lei, dna Beschier Ana (str. Păcii 71, ap. 2), starea sănătății agravată – 1000 lei, dna Lisnic Angela (str. Păcii 59/7), starea sănătății agravată – 1000 lei, dl Spatari Serghei (str. M. Eminescu, 12, ap. 51), necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Afteni Ana (s. Ciorna, str. 31 august 37), necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Benteș Dmitri (str. Basarabia 10/1), a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Mărjinean Vera (str. 1 Mai 15/45), necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Zaharco Natalia (str. Păcii 67/3), necesita tratament feciorul – 1000 lei, dna Rachițcaia Lucheria (str. Pirogov 5, ap. 3), starea sănătății extrem de grea – 1000 lei, dl Rotari Alexandru (str. Basarabia 6/1), necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Macrinici Veronica (str. B. Glavan 6), necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Donțu Timofei (str. Pirogov 3/37), acoperirea cheltuielilor la înmormîntare – 2000 lei, dl Mîțu Vasile (str. Mateevici 4), necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Cernolev Olesea (str. Trandafirilor 4), starea materială grea – 1000 lei, dna Lujan Margarita (or. Rezina str. 27 august bl. 20  ap.32), deces soț Lujan Danil – 1000 lei, dna Burduja Maria (or. Rezina str. V. Lupu 14), tratament –1000 lei, dna Bezede Maria Petru (str. B. Glavan 1), tratament – 1000 lei, dna Sîtnic Sofia, (str. Voluntarilor 10 ap. 2), intervenție chirurgicală la ochi – 1000 lei, dna Șvein Raisa (str. Voluntarilor 10 ap. 46), invalid gr. II/tratament – 1000 lei, dna Cernei Liuba (str. 1 mai 13 ap. 3), invalid gr. II/tratament – 1000 lei, dna Creciun Feodora (str. Voluntarilor 10 ap. 47), intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Craveț Claudia (str. I. Neculce 10), deces soț Craveț Nicolai – 1000 lei, dna Borș Raisa (str. Gorchii 18), țintuită la pat/tratament – 1000 lei, dna Florea Tatiana (str. 8 martie 11), mamă singuratică cu 4 copii starea materială grea – 1000 lei, dna Pîrțu Elisaveta (s. Boșernița), țintuită la pat/tratament – 1000 lei, dna Laur Eugenia (str. 27 August 10), decesul soțului – 3000 lei, dl Macovei Ivan (str. Păcii 59/1), necesită tratament – 1000 lei, dna Bondarenco Maria (or. Rezina str. Basarabiei 8/56), tratament – 1000 lei, dna Gheorghiță Elena (or. Rezina str. Trandafirilor 6/3 ap. 14), invalid gr. I/tratament – 1000 lei,dna Zagorodniuc Liubovi Flor (str. Gagarin 7), tratament – 1000 lei,dna Gheorghiță Serafima (s. Ciorna str. Gagarin 181), tratament – 1000 lei, dna Nițulenco Vasilisa (str. V. Lupu 6), starea sănătății grea – 1000 lei.

         1.2. Primăria Gordinești suma de 5000 lei inclusiv pentru dl Nistor Ion, acoperirea cheltuielilor pentru decesul soției – 1000 lei, dna Solonari Lidia, starea sănătății grea – 1000 lei, dl Ionichi Iulia, decesul soțului – 1000 lei, dl Bezdîga Leonid, necesită tratament – 1000 lei, dl Costin Constantin Grigore, starea sănătății grav – 1000 lei.

1.3. Primăria Mateuți suma de 5000 lei pentru dna Rusu Minodora, pentru procurarea medicamentelor – 1000 lei, dna Losenco Lidia, starea sănătății grea – 1000 lei, dna Celoci Leodora, pentru procurarea medicamentelor costisitoare – 1000 lei, dna Cazac Ioana, tratament, a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei, dl Ursachi Ghenadie Alexei, necesită tratament – 1000 lei.

1.4. Primăria Păpăuți suma de 3000 lei inclusiv pentru dna Andronii Iulia, pentru procurarea medicamentelor costisitoare – 1000 lei, dna Vieru Zinaida a suportat intervenție chirurgicală - 1000 lei, dna Nița Cristina, pentru fiica Adelina necesită tratament costisitor – 1000 lei.

1.5. Primăria Ghiduleni suma de 2000 lei pentru dl Guma Alexandru Chiril, a suportat intervenție chirurgicală la ochi – 1000 lei, dl Guzun Ion, necesită tratament – 1000 lei.

1.6.Primăria Țareuca suma de 4000 lei inclusiv pentru dna Rusnac Ecaterina (s. Țahnăuți), copilul Crijanovschii Gheorghe, necesită intervenție chirurgicală – 1000 lei, dnei Lazari Elena, feciorul necesită intervenție chirurgicală – 1000 lei, dl Lașcu  Serafim, pentru procurarea medicamentelor costisitoare – 1000 lei, dna Stavila Parascovia, necesită tratament fiica in. gr. I – 1000 lei.

1.7. Primăria Bușăuca suma de 6000 lei pentru dna Perlog Iuliana, acoperirea cheltuielilor pentru decesul fiicei – 1000 lei, dna Țurcanu Ana, acoperirea cheltuielilor pentru înmormîntarea soțului – 1000 lei, dna Zagorodniuc Maria Vasile, tratament – 1000 lei, dna Zagorodniuc Maria Samoilă, intervenție chirurgicală/tratament – 1000 lei, dna Volcu Eva, procurarea medicamentelor - 1000 lei, dna Savciuc Maria, tratament (cancer formă avansată) – 1000 lei.

1.8. Primăria Solonceni suma de 7000 lei pentru dna Calina Emilia (s. Tarasova), starea sănătății grea – 1000 lei, dna Borșci Elena, acoperirea cheltuielilor pentru decesul soțului – 1000 lei, dna Bordeianu Lidia, a suportat două intervenții chirurgicale la ochi – 1000 lei, dna Melnic Maria, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Calin Svetlana, acoperirea cheltuielilor pentru înmormîntarea unchiului – 1000 lei, dl Gozian Fiodor Stepan, necesită tratament – 1000 lei, dna Crasnavșciuc Tatiana, necesită tratament – 1000 lei.

1.9. Primăria Lalova suma de 3000 lei pentru dl Lungu Ion, necesită tratament costisitor  - 1000 lei, dna Dulgheru Evghenia, mama (Platon Valentina, s. Lalova) necesită intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Cupcea Olga, a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei.

1.10. Primăria Saharna Nouă suma de 13000 lei inclusiv pentru dna Chișlean Iulia (s. Saharna), acoperirea cheltuielilor pentru decesul soțului – 1000 lei, dlui Macrii Constantin (s. Buciușca), necesită tratament costisitor – 1000 lei, dlui Teleuță Alexei (s. Saharna), necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Moisienco Veceslav, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Talpă Olesea, necesită ajutor pentru întreținerea nepoatelor minore – 1000 lei dl Anici Andrei, necesită intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Țîmbalist Eudochia, necesită tratament – 1000 lei, dna Cernei Parascovia (s. Saharna), necesită tratament - 1000 lei, dna Boșmacenco Eleonora, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Macrii Elena Dumitru, starea sănătății grea -1000 lei, dna Rudaca Margareta, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Tincu Nicolae, a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Cojocari Larisa (s. Buciușca), necesită tratament costisitor – 1000 lei.

1.11. Primăria Sîrcova suma de 9000 lei pentru dna Scutelnic Milea, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dnei Bolganschi Liuba, soțul Bolganschi Tudor este țintuit la pat și necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Cuzmici Maria, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Oleinic Axenia, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Lisnic  Varvara, a suportat intervenție chirurgicală la ochi – 1000 lei, dl Tverdohleb Gheorghe, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Negară Stela (s. Piscărești) invalid gr. I/tratament – 1000 lei, dl Sandu Mihail, necesită tratament – 1000 lei, dl Negară Alexandru, decesul mamei – 1000 lei.

1.12. Primăria Horodiște suma de 7000 lei pentru dl Clipca Nicolai, starea sănătății grea – 1000 lei, dl Rusu Vladimir, starea sănătății grea – 1000 lei, dna Moscalenco Efimia, necesită tratament – 1000 lei, dna Zaharia Valia, decesul soțului – 1000 lei, Lașco Natalia (Sl. Horodiște), starea sănătății grea – 1000 lei, dl Domentii Igor (Sl. Horodiște), starea gravă a sănătății – 2000 lei.

1.13. Prmăria Lipceni suma de 2000 lei inclusiv pentru dl Negară Grigore necesită intervenție chirurgicală la inimă – 1000 lei, dna Rusu Natalia, intervenție chirurgicală – 1000 lei.

1.14. Primăria Cuizăuca suma de 2000 lei pentru  dna Duca Elena, necesită tratament costisitor - 1000 lei, dl Doni Teodor, a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei.

1.15. Primăria Pripiceni-Răzeși suma de 3000 lei pentru dl Țurcan Fiodor, tratament costisitor – 1000 lei, dna Stoian Elena, fiica Stoian  Alina necesită tratament costisitor permanent – 1000 lei, dna  Dîrzu Maria, a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei.

1.16. Primăria Otac suma de 2000 lei pentru dna Diacon Raisa, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Beț Neculai, necesită tratament - 1000 lei.

1.17. Primăria Pereni suma de 3000 lei pentru dna Zubco Alexandra, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Chirtoacă Aliona Petru, invalid gr. II/tratament – 1000 lei, dna Grișca Liudmila, pentru tratament – 1000 lei.

1.18. Primăria Meșeni suma de 1000 lei pentru dna Sîrbu Viorica, invalid gr. I din copilărie diabet zaharat tip I.

1.19. Primăria Ignăței suma de 3000 lei pentru dl Chirița Pavel, necesită intervenție chirurgicală fiul Chirița Mihail – 2000 lei, dna Șova Angela, necesită tratament fiicei inv. gr. II – 1000 lei.

1.20. Primăria Mincenii de Jos suma de 1000 lei pentru dl Brașoveanu Vasilii Iacob (Mincenii de Sus), a suportat intervenție chirurgicală.

1.21. Primăria Trifești suma de 5000 lei pentru dl Josan Alexandr, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Igorov Svetlana, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Cocervei Anatoli, starea sănătății grea – 1000 lei, dl Galbură Constantin, starea familiară grea – 1000 lei, dl Țurcan Ilie, starea sănătății grea –1000 lei.

1.22. Primăria Peciște suma de 3000 lei pentru dna Șchiopu Zinaida, pentru intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Cazacu Daria, pentru tratament – 1000 lei, dl Dulghier Ion, a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei.

1.23. Primăria Cinișeuți suma de 1000 lei pentru dna Golubenco Alexandra Anton, tratament.

1.24. Primăria s. Echimăuți suma de 4000 lei pentru dna Botnari Alexandra Gheorghe, invalid gr. II/tratament – 1000 lei, dl Josan Serghei, decesul feciorului – 3000 lei.

1.25. Primăria Cogîlniceni suma de 2000 lei inclusiv pentru dna Budaca Liudmila, necesită tratament – 1000 lei, dl Balteanu Ion, necesită tratament – 1000 lei.

2. Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional suma de 47000 lei  Aparatului Președintelui raionului inclusiv pentru:

2.1. Procurarea combustibilului Inspectoratului de Poliție Rezina – 30000 lei.

2.2. Acordarea ajutoarelor materiale membrilor echipei FC Rezina U-14 ocupantă a locului I în cadrul Campionatului Republicii Moldova la fotbal, ediția 2017-2018, după cum urmează: Moscovciuc Andrian – 1000 lei, Donica Ion – 1000 lei, Severin Iurie – 1000 lei, Moraru Stanislav – 1000 lei, Tontici Sergiu – 1000 lei, Oprea Adrian – 1000 lei, Cotelea Ion – 1000 lei, Moraru Sergiu – 1000 lei, Duca Nicolae – 1000 lei, Manoli Gabriel – 1000 lei, Balan Valeriu – 1000 lei,  Teut Silvian – 1000 lei, Trîmbaci Ion – 1000 lei, Trîmbaci Petru – 1000 lei, Gobjilă Vlad – 1000 lei, Roșca Oleg (antrenor) – 2000 lei.

3.Controlul asupra executării prezentei decizii i se pune în seama vicepreședintelui raionului  pe probleme juridico-sociale dlui Gobjilă Vasile.

 

 

 

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                    Gobjilă Nicon

 

                                                       

Secretarul consiliului Raional                                    Socol Ruslan

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1 Tel. 2-20-58; tel./fax 2-57-40

 

DECIZIE Nr. 3/9

din 20 iulie 2018

or. Rezina

 

,,Cu privire la aprobarea componenței

Consiliului de administrare a Instituției Publice

”Incubatorul de Afaceri Rezina”

 

În temeiul art. 43 alin. (1)  lit. q)  al Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, art. 65 al Legii Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003, examinînd  demersul administratorului I.P ”IAR”, Consiliul raional Rezina

 

DECIDE:

1.  Se aprobă  componența  Consiliului de Administrare a Instituției Publice ”Incubatorul de Afaceri Rezina”, după cum urmează:

- Eleonora GRAUR, președintele raionului Rezina;

- Piotr GURGUROV, director-interimar ODIMM;

- Vasile GOBJILĂ, vicepreședintele raionului Rezina;

- Andrei GODOROJA, vicepreședintele raionului Rezina;

-  Eugeniu POSTU, șef-secție economie;

- Oleg NEGURĂ, consilier raional;

- Valeriu AMARFII, consilier raional;

- Alexandru VIȘNEVSCHI, consilier raional;

- Oxana  SILCENCO, rezident al IP ”IAR”.

2.  Se abrogă decizia 7/13 din 01 octombrie 2015 ”Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de Administrare a Instituției Publice ”Incubatorul de Afaceri Rezina”.

 

 

Președintele ședinței                                                    Gobjilă Nicon

 

 

Secretarul consiliului Raional                                    Socol Ruslan

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA , CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1  Tel. 2-20-58; tel./fax 2-57-40

 

                                                                                                                                      

DECIZIE nr.  3/10

din20 iulie 2018

or. Rezina

 

,,Cu privire la modificarea                                                                                deciziei nr. 6/11 din 06 decembrie 2017”                                                                        

 

În baza art. 43 alin. (1) lit. c), art. 77 al Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 59-60 ale Legii Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din  18.07.2003, examinînd demersul secției raionale cultură nr. intrare 248 din 11.07.2018, Consiliul raional Rezina

 

DECIDE:

1.  Se modifică decizia Consiliului raional Rezina 6/11 din 06.12.2017 ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri și documente confirmative referitoare la reparația Palatului raional de Cultură”, după cum urmează:

1.1 Punctul 1.1.2. va avea următorul cuprins:

-  1.1.2. ,,Masă pentru sala de ședințe a Palatului de Cultură” – 95100 lei;

1.2 Punctul 1.1.3 din decizie se exclude.

2.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina șefului secției cultură dna Racu Angela.

 

 

 

Președintele ședinței                                                    Gobjilă Nicon

 

                                                       

Secretarul consiliului Raional                                    Socol Ruslan

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA , CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1  Tel. 2-20-58; tel./fax 2-57-40

          

DECIZIE Nr. 3/11

din 20 iulie 2018

or. Rezina

,, Cu privire la înființarea Instituției

Publice Muzeul raional de Istorie și Etnografie

 

În baza art. 43 alin. (1) lit. a), b) și p) ale Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 6 alin. (1), alin. (3), alin. (6), lit. a), art. 7 alin. (1) și (2), art. 18, art. 19 alin. (5) lit. b) și 6), art. 25 ale  Legii muzeelor nr. 262 din 07.12.2017, Consiliul raional Rezina

 

DECIDE:

1.      Se înființează Instituția Publică ,,Muzeul raional de Istorie și Etnografie”, aflat în subordinea secției cultură.

2.      Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției Publice ,,Muzeul raional de Istorie și Etnografie” (anexa nr. 1).

3.      Se aprobă 4 state de personal ale Muzeului, inclusiv director (o unitate), muzeograf (o unitate), custode superior (o unitate), îngrijitor de încăperi (o unitate), cu salarizarea conform anexei nr. 2.

4.      Se stabilește drept sursă de rectificare a bugetului raional soldul de mijloace financiare, constituit în urma executării bugetului raional pentru anul 2017:

4.1. Se majorează partea de cheltuieli a bugetului raional pentru anul 2018, cu suma de 49300 lei.

4.2. Se alocă suma de 49300 lei, secției cultură pentru salarizarea pe lunile septembrie – decembrie 2018 a angajaților Muzeului.

5.      Președintele raionului dna Eleonora Graur:

5.1.  Va dispune crearea comisiei de concurs și anunțarea acestuia pentru ocuparea funcției de director al Muzeului.

5.2. Va dispune crearea comisiei de administrare, evaluare, restaurare și achiziții de bunuri culturale a Muzeului  (conform art. 22 al legii muzeelor).

6.      Se desemnează responsabili pentru:

6.1. Înregistrarea Muzeului în Registrul muzeelor aprobat de Ministerul Educației Culturii și Cercetării și elaborarea fișelor de post ale angajaților – dna Angela Racu - șeful secției cultură.

6.2. Planificarea în bugetul raional pentru anul 2019, a cheltuielilor pentru întreținerea Muzeului – dna Angela Cuzuioc - șeful direcției finanțe.

6.3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii – dl Gobjilă Vasile, vicepreședintele raionului.

 

Președintele ședinței                                                   Gobjilă Nicon

                                                       

Secretarul consiliului Raional                                    Socol Ruslan

 

REPUBLICA MOLDOVA , CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1  Tel. 2-20-58; tel./fax 2-57-40

          

DECIZIE Nr. 3/12

din 20 iulie 2018

or. Rezina

,,Cu privire la darea în administrare a

unor încăperi ale Centrului Multifuncțional

raional Rezina”

 

În baza art. 43 alin. (1) lit. c), d) și q), art. 77 alin. (2) ale Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 6 alin. (7) lit. d) al Legii muzeelor nr. 262 din 07.12.2017, deciziei nr. 3/11 din 20 iulie 2018, în scopul stabilirii sediilor unor subdiviziuni subordonate CR Rezina, Consiliul raional Rezina

 

DECIDE:

1.  Se acordă edificiilor fostei școli internat-auxiliare din or. Rezina denumirea de ,,Centrul Multifuncțional raional Rezina”.

2.  Se aprobă darea în administrare a birourilor etajului I ale Centrului Multifuncțional raional în felul următor:

2.1. Instituției Publice ,,Muzeul raional de Istorie și Etnografie” – birourile nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 (responsabil secția cultură – dna Racu Angela).

2.2. Serviciului Asistență Psihopedagogică – birourile nr. 2, 3, 4, 13 și 14 (responsabil Direcția Învățămînt, Tineret și Sport dna Lilia Lazari).

2.3. Centrului de Tineret Rezina – birourile 1 și 15 (responsabil secția administrație publică – dl Druță Petru).

3.  Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gobjilă Vasile, vicepreședintele raionului.

 

 

 

Președintele ședinței                                                   Gobjilă Nicon

 

 

                                                       

Secretarul consiliului Raional                                    Socol Ruslan

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA , CONSILIUL RAIONAL  REZINA

MD  5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1  Tel. 2-20-58; tel./fax 2-57-40

          

DECIZIE Nr. 3/13

din 20 iulie 2018

or. Rezina

 

,,Cu privire la conferirea titlului de Cetățean

de Onoare al raionului Rezina dlui Scutelnic Ion”

 

         În baza art. 43 alin. (2) al Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Regulamentului de conferire a titlului de Cetățean de Onoare al raionului Rezina  aprobat prin decizia nr. 9/5 din 15.12.2015, pentru activitate  ce a avut o contribuție importantă la dezvoltarea și creșterea prestigiului raionului Rezina la nivel național și internațional, Consiliul raional Rezina

 

DECIDE:

         1. Se conferă dlui SCUTELNIC Ion, titlul de Cetățean de Onoare al raionului Rezina.

         2. Se înmînează dlui SCUTELNIC Ion, Insigna și Diploma de Cetățean de Onoare al raionului Rezina.

         3. Secretarul C onsiliului raional dl SOCOL Ruslan, va înscrie Diploma de Cetățean de Onoare acordată dlui SCUTELNIC Ion, în Registrul de evidență al Cetățenilor de Onoare ai raionului Rezina.

4. Se acordă dlui SCUTELNIC Ion, cetățean de onoare a raionului Rezina, un ajutor financiar din soldul disponibil al Consiliului raional Rezina,  în sumă de 5000 lei.

 

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                            Gobjilă Nicon

 

                                                                

Secretarul consiliului Raional                                             Socol Ruslan

                                                                      

 

Vezi aici Regulamentul cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale, anexă la Decizia 3/6 din 20 iulie 2018

 

 

 

Vezi aici Regulamentul de organizare şi funcţionare a Instituției Publice  ,,Muzeul raional de Istorie și Etnografie”, anexă la Decizia 3/11 din 20 iulie 2018

 

 

 

 

Acasă

În sus