Comemorarea eroilor căzuți în războiul din Afganistan

        Recent, la Rezina, mai exact - pe 14 februarie curent, a avut loc comemorarea eroilor căzuți în războiul din Afganistan. Acum 30 ani, pe 15 februarie 1989, ultimele trupe ale armatei sovietice părăseau pământurile Afganistanului. Evenimentul marchează sfârșitul unui război care, străin nouă, ne-a răpit feciori de la vatră, pe mulți dintre ei întorcându-ni-i în sicrie de zinc.         În dimi...

600 de tineri vor fi susținuți în afaceri prin Programul Național "Start pentru tineri"

    Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a lansat  Programul Național "Start pentru tineri - o afacere durabilă la tine acasă".     Iulia Costin, Secretar General de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), a salutat lansarea Programului și a subliniat că menținerea tinerilor în țară, dar și motivarea acestora pentru desfășurarea activităților de antreprenoriat, preponderent în zonele...

Acum și în veac cu Grigore VIeru

Gând ți-i poezia, Rază din popor, Inima-ți vorbește, Gura - vers de dor. O, poet de-acasă, Ram de april la geam, Ești iubirea noastră, Visu-acestui neam. Iz de pâine caldă Este al tău vers - Rugăciune sfântă, Urma-n univers. Constantin RUSNAC     Personalitățile mari, ca și stelele, copacii seculari sau munții, răsar deodată în ochii contemporanilor, alimentându-se cu răbdarea tainei și a exstenței, pe care doar lor le e dat s-o cunoască....Atenție, concurs!

         Prin dispoziția nr. 89 din 25 iulie 2018 a președintelui raionului Rezina, a fost anunțat concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante din cadrul Muzeului raional de Istorie și Etnografie.

Anexa nr. 1 la dispoziția nr. 89 din 25.07.2018

Consiliul raional Rezina organizează concurs pentru funcția de director la Muzeul raional de Istorie și Etnografie

Sarcinile de bază:

    -  asigură activitatea organizatorică a Muzeului;

    - asigură integritatea avutului instituției;

    - răspunde direct de asigurarea securității și conservării patrimoniului muzeal, de integritatea bunurilor instituției;

    - conduce și răspunde de desfășurarea întregii activități a instituției, pe care o reprezintă în raporturile fizice și juridice;

    - coordonează programele de manifestări științifice și culturale;

    - elaborează planul de activitate a instituției;

    - prezintă propuneri de reglementare și perfecționare a condițiilor de muncă;

    - acționează prin îndeplinirea prevederilor bugetului anului pe venituri și cheltuieli ale Muzeului;

    - asigură respectarea legislației privind protecția muncii și securitatea în muncă;

    - aprobă Regulamentul intern al Muzeului;

    - aprobă cu respectarea prevederilor legale, selectarea și promovarea  și sancționarea personalului;

    - propune, în funcție de necesități, conform legislației, constituirea unor comisii permanente și temporare pentru desfășurarea unor activități, precum: evaluarea și avizarea unor proiecte sau programe, evaluarea, expertizarea și avizarea ofertelor de donații sau achiziții muzeale, a colectelor de bunuri cultural-artistice, avizarea și recepția lucrărilor pentru conservarea, restaurarea, selectarea și evaluarea bunurilor valorificate în incinta muzeului, casarea de bunuri etc.

 

Condiții generale de participare la concurs:

    - deținerea cetățeniei Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;

    - cunoașterea limbii de stat a Republicii Moldova;

    - studii superioare în domeniul științelor socio-umane;

    - capacitate deplină de exercițiu;

    - cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel,  Internet, e-mail și altele);

    - abilități de comunicare și administrare, de luare a deciziilor în strictă conformitate cu legislația;

    - lipsa antecedentelor penale;

    - comportament responsabil și reputație ireproșabilă;

    - experiența de muncă în domeniul muzeistic constituie un avantaj.

 

    Lista documentelor necesare  pentru participare la concurs:

    - cererea de participare la concurs;

    - curriculum vitae;

    - copia buletinului de identitate;

    - copia diplomelor de studii;

    - copia carnetului de muncă, cu excepție pentru candidații care anterior nu au fost încadrați  în câmpul muncii;

    - cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

    - adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

 

    Notă: Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția că vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare). Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele în original pentru a verifica veridicitatea lor.

    Termenul-limită de depunere a dosarelor - 22 august, 2018, ora 17.00. Data desfășurării concursului - 23 august 2018, ora 10.00.

    Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor - secretarul comisiei, Varvara Rusu.

    Adresa: or. Rezina, str. 27 August, 1, sediul Palatului raional de Cultură "Nicolae Lupov", et. II).

    Telefoane de contact: (0254) 2-29-41, (0254) 2-44-12. E-mail: cultura.rezina@gmail.com

 

 

 

Anexa nr. 2 la dispoziția nr. 89 din 25.07.2018

Consiliul raional Rezina organizează concurs pentru funcția de muzeograf la Muzeul raional de Istorie și Etnografie

Sarcini de bază:

    - muzeograful este specialistul care constituie, dezvoltă, protejează, evaluează, clasează, administrează, cercetează, interpretează și valorifică patrimoniul muzeal în concordanță cu politica instituției unde lucrează, în scopul cunoașterii, educării și recreării publicului;

    - este responsabil de patrimoniul natural, cultural, material și imaterial, pe care îl gestionează, cercetează, promovează și îl valorifică;

    - este responsabil de valorificarea patrimoniului prin expoziții, programe publice și în cadrul unor proiecte culturale ale instituției muzeale sau dezvoltate în colaborare cu alte organizații;

    - este în permanență la curent cu evoluția și specificul muncii de muzeograf, cu evoluția rolului muzeului în societate, precum și cu legislația în vigoare din domeniu;

    - înregistrează operativ piesele intrate în muzeu prin Comisia de achiziție;

    - întocmește documentația de evidență: fișe de inventor, nominale, de autor, alfabetice etc;

    - trece în actul de donație/achiziție și fișa de evidență numărul de înregistrare a obiectului;

    - gestionează colecțiile de bunuri cultural-artistice, pe care le preia pe baza unui act (în care sunt enumerate piesele în ordine succesivă, cu numerele de inventor și starea lor de conservare și care se semnează de către ambele părți și se aprobă de directorul muzeului) sau a unui inventor special, aplicând semnătura în dreptul fiecărui obiect primit;

    - răspunde moral, material, penal de integritatea și starea de conservare a bunurilor patrimoniale pe care le are în gestiune;

    - întocmește inventarul topografic al colecției, indexul nominal al autorilor cuprinși în colecție, alte fișe de referințe;

    - efectuează inventarierea științifică a pieselor din gestiune;

    - participă nemijlocit la desfășurarea procesului de aerisire și curățare a obiectelor din muzeu;

    - semnalează custodelui superior orice schimbare ce afectează starea de conservare și securitatea patrimoniului;

    - participă la organizarea expozițiilor de bază și temporare, stabilind modalitățile concrete de etalare a obiectelor împrumutate ca să nu afecteze starea lor fizică;

    - se implică în diferite măsuri culturale pentru atragerea cetățenilor la colectarea obiectelor istorice și etnografice;

    - asigură accesul populației în muzeu, stabilind orar convenabil de activitate.

 

Condiții generale de participare la concurs:

    - deținerea cetățeniei Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;

    - cunoașterea limbii de stat a Republicii Moldova;

    - studii superioare în  domeniul științelor socio-umane;

    - capacitate deplină de exercițiu;

    - cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel,  Internet, e-mail și altele);

    - abilități de comunicare;

    - cunoașterea limbajului de specialitate;

    - lipsa antecedentelor penale;

    - comportament responsabil și reputație ireproșabilă;

    - experiența de muncă în domeniul muzeistic constituie un avantaj.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

    - cererea de participare la concurs;

    - curriculum vitae;

    - copia buletinului de identitate;

    - copia diplomelor de studii;

    - copia carnetului de muncă, cu excepție pentru candidații, care anterior nu au fost încadrați  în câmpul muncii;

    - adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

 

    Notă: Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția că vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

    Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele în original pentru a verifica veridicitatea lor.

    Termenul-limită de depunere a dosarelor - 22 august, 2018, ora 17.00.

    Data desfășurării concursului - 23 august 2018, ora 10.00.

    Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor - secretarul comisiei, Varvara Rusu.

    Adresa: or. Rezina, str. 27 August, 1, sediul Palatului raional de Cultură "Nicolae Lupov", et. II).

    Telefoane de contact: (0254) 2-29-41, (0254) 2-44-12. E-mail: cultura.rezina@gmail.com

 

 

 

Anexa nr. 3 la dispoziția nr. 89 din 25.07.2018

    Consiliul raional Rezina organizează concurs pentru funcția de  custode superior la Muzeul raional de Istorie și Etnografie.

    Nivelul postului: de execuție.

Sarcini de bază:

    - răspunde de lucrările aflate în spațiile de expunere care îi sunt date în gestiune;

    - întocmește și păstrează în siguranță evidențele cu privire la bunurile culturale aflate în gestiune;

    - introduce date în calculator cu privire la colecțiile muzeului;

    - evidență strictă;

    - întocmirea corectă și păstrarea documentației de evidență;

    - operează introducerea/scoaterea în/din gestiunea proprie a bunurilor culturale conform legislației în vigoare și procedurilor interne, înscriind datele corespunzătoare în fișa de mișcare a bunurilor muzeale;

    - gestionează mișcarea bunurilor culturale, cu respectarea legislației în vigoare;

    - verifică și actualizează periodic înregistrările din evidențele de gestiune, în conformitate cu elementele de noutate survenite;

    - cunoaște exponatele aflate în gestiunea sa și locul de amplasare a acestora;

    - verifică permanent starea de conservare a bunurilor aflate în gestiune;

    - colaborează la asigurarea condițiilor corespunzătoare de expunere a bunurilor culturale;

    - colaborează la asigurarea menținerii condițiilor optime de iluminare și microclimat în spațiile de expunere;

    - cunoaște, respectă și acționează conform Normelor de conservare a bunurilor culturale;

    - răspunde de protejarea și securitatea bunurilor culturale gestionate în sălile de expunere;

    - la deschiderea expoziției controlează dacă toate obiectele sunt la locul lor. Aceeași operație o face la închiderea expoziției, după ce a constatat, în urma unui control minuțios, că nu au rămas persoane străine în sector, și, respectiv, că exponatele se află în stare de integritate și de conservare bună;

    - asigură aerisirea potrivit indicațiilor conservatorului;

    - introduce și scoate obiectele din expoziții numai pe baza fișei de mișcare a bunului, cu respectarea procedurii de avizare;

    - contribuie la demontarea și montarea lucrărilor (obiectelor) expoziționale în afara programului de vizitare;

    - asigură aranjarea și toaletarea obiectelor expuse, aflate în gestiunea sa, în afara programului de vizitare, contribuind la asigurarea unei calități optime de expozabilitate publică;

    - protejează patrimoniul în condiții de risc extern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    - raportează în scris periodic șefului ierarhic superior despre cele constatate în urma verificărilor periodice în privința stării de conservare a lucrărilor aflate în gestiunea sa;

    - asigură și verifică în mod permanent curățenia în spațiile de expoziție, aflate în responsabilitate;

    - identifică posibilii factori de degradare a obiectelor din patrimoniu și raportează șefului ierarhic în cel mai scurt timp posibil;

    - răspunde material, moral, penal de integritatea și conservarea patrimoniului muzeal.

 

Condiții generale de participare la concurs:

    - deținerea cetățeniei Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;

    - cunoașterea limbii de stat a Republicii Moldova;

    - studii superioare în  domeniul științelor socio-umane;

    - capacitate deplină de exercițiu;

    - cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, Internet, e-mail și altele);

    - abilități de comunicare;

    - cunoașterea limbajului de specialitate;

    - lipsa antecedentelor penale;

    - comportament responsabil și reputație ireproșabilă;

    - experiența de muncă în domeniul muzeistic constituie un avantaj.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

    - cererea de participare la concurs;

    - curriculum vitae;

    - copia buletinului de identitate;

    - copia diplomelor de studii;

    - copia carnetului de muncă, cu excepție pentru candidații, care anterior nu au fost încadrați  în câmpul muncii;

    - adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

 

    Notă: Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția că vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare). Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele în original pentru a verifica veridicitatea lor.

    Termenul-limită de depunere a dosarelor - 22 august, 2018, ora 17.00.

    Data desfășurării concursului - 23 august 2018, ora 10.00.

    Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor - secretarul comisiei, Varvara Rusu.

    Adresa: or. Rezina, str. 27 August, 1, sediul Palatului raional de Cultură "Nicolae Lupov", et. II).

    Telefoane de contact: (0254) 2-29-41, (0254) 2-44-12. E-mail: cultura.rezina@gmail.com

 

 

 

Acasă

În sus