Ziua profesională a Bibliotecarulu, sărbătorită la Rezina

     În fiecare an, la data de 23 aprilie marcăm Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor, cât și Ziua Bibliotecarului. Cele două evenimente au în centrul preocupărilor cartea, ca instrument esențial de învățare și culturalizare, dar și bibliotecarul, ca profesionist dedicat acestui domeniu cultural.      La data de 10 mai current, angajații Secției Cultură au venit cu un omagiu în fața tuturor...

Guvernul, prin intermediul mecanismelor financiare ODIMM, facilitează accesul tinerilor la finanțare

     Pentru anul 2022, Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) pune la dispoziție mai multe instrumente financiare de suport antreprenorial pentru a susține tinerii să inițieze sau să dezvolte afaceri acasă. Directorul interimar ODIMM, Dumitru Pîntea, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că tinerii pot accesa finanțare nerambursabilă, credit cu porțiune de grant și garanții de stat la...

Direcţia Învăţământ , Tineret şi Sport Rezina anunță concurs repetat

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei de director  și director adjunct  în instituțiile de învățământ general Direcţia  Învăţământ , Tineret şi Sport  Rezina A N U  N Ţ Ă              Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de     ...Dispoziție nr. 122-C din 11 septembrie 2017

”Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă”

          În temeiul art. 51, alin. (3),  (4),  art. 53, alin. (1), art. 54, alin. (1), (3), (4),  ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu modificările și completările ulterioare, pct. 54 (4) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”, președintele raionului Rezina

DISPUNE:

         1. Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef al Serviciului de Proiectare și Asistență investițională, pe durată determinată, Aparatul președintelui raionului Rezina.

          2. Se aprobă informația cu privire la condițiile de desfășurare a concursului (anexa).

          3. Se desemnează dl Postu Eugeniu, secretarul comisiei de concurs, responsabil pentru organizarea executării prezentei dispoziții.

 

Preşedintele raionului Rezina,                                                  Graur Eleonora

                           

 

 

 

                                                                                                         Anexa

la dispoziția nr. 122

din 11 septembrie 2017

 

Informație cu privire la condițiile de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef al Serviciului Proiectare și Asistență investițională

 

I. Șef, Serviciul Proiectare și Asistență investițională are următoarele obligațiuni:

1. Serviciul de Proiectare și Asistență investiţională coordonează activitatea primăriilor satelor (comunelor), oraşului în domeniul investiţional.

2. Monitorizează și asigură respectarea procesului implementării proiectelor investiţionale, conform legislaţiei în vigoare.

3. Organizează procesul de proiectare şi asistenţă investiţională.

4. Organizează întâlniri cu finanţatorii;

5.  Concepe şi derulează programe şi proiecte de dezvoltare durabilă;

6. Elaborează şi depune proiecte investiţionale, organizează întâlniri cu finanţatorii;

7. Oferă instruiri, formează şi dezvoltă abilităţi în elaborarea şi derularea proiectelor, programelor de dezvoltare durabilă;

8. Participă la elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă, caută fonduri şi accesează surse de finanţare;

9. Organizează sondaje şi analizează problemele comunităţii, oferă soluţii, propuneri pentru redresarea situaţiei.

 

II. Condițiile de bază pentru a candida la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă

  • Deține cetățenia Republicii Moldova;
  • Posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  • Are capacitatea deplină de exercițiu;
  • Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului de pensie pentru limita de vârstă (62 de ani - bărbați, 57 de ani - femei) ;
  • Este apt, din punct de vedere al sănătății, pentru exercitarea funcției publice conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
  • Are studiile superioare necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
  • Îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea unor anumite funcții publice;
  • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
  • Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementare, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

III. Documentele ce urmează a fi prezentate pentru a participa la concurs:

       - Formularul de participare;

       - Copia buletinului de identitate;

       - Copia diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursului de perfecționare sau de specialitate;

       - Copia carnetului de muncă; certificatului medical;

       - Cazierul judiciar.

IV. Termenul de prezentare a actelor - până la 29.09.2017, ora 17.00, bir. 29, et. II, str. 27 August, 1, or. Rezina.

         Telefon de contact – (0254) 2-16-44, Postu Eugeniu, secretarul comisiei de concurs.

 

Președintele raionului Rezina,                                                 Graur Eleonora

 

 

Acasă

În sus