BAC-2018: rezultate mai bune comparativ cu sesiunea precedentă

         În anul 2018, conform ordinului Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 413 din 02.04.2018 “Cu privire la instituirea Centrelor  de Bacalaureat, sesiunea 2018”, ordinul nr. 387 din 14.11.2017; nr. 46 din 23.01.2018  “Cu privire la aprobarea Programului de desfăşurare a sesiunii de examene-2018, în raionul Rezina au fost instituite 3 centre de BAC:          - L/t...

Dispoziție nr. 77 din 26.06.2018

”Cu privire la asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în perioada campaniei de recoltare a culturilor cerealiere  și leguminoase de grupa I, roada anului 2018” Vezi aici textul dispoziției, pag. 1 Vezi aici textul dispoziției, pag. 2

Dispoziție nr. 73 din 13.06.2018

”Cu privire la instituirea staff-ului raional pentru coordonarea desfășurării recoltării culturilor cerealiere și leguminoase de grupa I, roada anului 2018” Vezi aici textul dispozițieiDispoziție nr. 79-C din 26 iunie 2017, orașul Rezina

”Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă”

       În temeiul art. 51, alin. (3),  (4),  art. 53, alin. (1), art. 54, alin. (1), (3), (4)  ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală cu modificările şi complectările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu modificările și completările ulterioare, pct. 54 (4) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”, președintele raionului Rezina

DISPUNE:

         1. Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de specialist principal în cadrul Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru.

         2. Se aprobă informația cu privire la condițiile de desfășurare a concursului.

         3. Se desemnează dl Postu Eugeniu, secretarul comisiei de concurs, responsabil pentru organizarea executării prezentei dispoziții.

  

Preşedintele raionului Rezina                                                        Eleonora Graur

 

  

   

 

Anexa la Dispoziția nr. 79-C

                                                                                                                                                 din 26 iunie  2017

 

Informație cu privire la condițiile de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de  execuție vacantă

de specialist principal în Direcția Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru

      Specialist principal, Direcția Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru:

      - promovarea politicii agrare în teritoriu;

      - elaborarea analizelor şi prognozelor despre dezvoltarea sectorului agroindustrial;

      - acordarea sprijinului producătorilor agricoli în procesul de creditare, împrumut agricol şi planificarea afacerilor;

      - supravegherea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole;

      - monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar;

      - acordarea asistenţei informaţionale, metodologice, de sinteză şi prognoză producătorilor producţiei agricole;

      - colectarea şi actualizarea informaţiei operative, privind desfăşurarea lucrărilor agricole, altor procese tehnologice din ramură;

      - acordarea asistenţei tuturor producători agricoli în procesul de subvenţionare a sectorului agrar;

      - asigurarea monitorizării activităţii diferitor forme de antreprenoriat;

      - monitorizarea permanentă a necesităţilor proceselor de producere, de distribuire a factorilor de producţie pentru sectorul agroalimentar din teritoriu;

      - implementarea politicii de restructurare (restaurare) a întreprinderilor agricole şi prelucrătoare, care activează fără profit;

      - organizarea propagării experienţei avansate din sectorul agroalimentar a activităţilor de extensiune, serviciilor de consultanţă  prin diferite metode.

 

II. Condițiile de bază pentru a candida la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă:

            - deţine cetăţenia Republicii Moldova;

            - posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnica, vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;

            - are capacitatea deplină de exerciţiu;

            - nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vârsta (62 de ani - bărbaţi, 57 de ani - femei);

            - este apt, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;

            - are studiile superioare prevăzute pentru funcţia public respectivă;           

            - îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea unor anumite funcţii publice;

            - nu are antecedente personale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

            - nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementare, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

III. Documentele ce urmează a fi prezentate pentru a participa la concurs:

            - formularul de participare;

            - copia buletinului de identitate;

            - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specialitate;

            - copia carnetului de muncă;

            - certificatul medical;

            - cazierul judiciar.

      

IV. Termenul de prezentare a actelor - până la 14.07.2017, ora 17.00, bir. 29, et. II, str. 27 August, 1, or. Rezina.

            Telefon de contact - (0254) 2-16-44, Postu Eugeniu, secretarul comisiei de concurs.

 

 

Președintele raionului Rezina                                                 Eleonora Graur

 

 

Acasă

În sus