Ziua profesională a Bibliotecarulu, sărbătorită la Rezina

     În fiecare an, la data de 23 aprilie marcăm Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor, cât și Ziua Bibliotecarului. Cele două evenimente au în centrul preocupărilor cartea, ca instrument esențial de învățare și culturalizare, dar și bibliotecarul, ca profesionist dedicat acestui domeniu cultural.      La data de 10 mai current, angajații Secției Cultură au venit cu un omagiu în fața tuturor...

Guvernul, prin intermediul mecanismelor financiare ODIMM, facilitează accesul tinerilor la finanțare

     Pentru anul 2022, Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) pune la dispoziție mai multe instrumente financiare de suport antreprenorial pentru a susține tinerii să inițieze sau să dezvolte afaceri acasă. Directorul interimar ODIMM, Dumitru Pîntea, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că tinerii pot accesa finanțare nerambursabilă, credit cu porțiune de grant și garanții de stat la...

Direcţia Învăţământ , Tineret şi Sport Rezina anunță concurs repetat

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei de director  și director adjunct  în instituțiile de învățământ general Direcţia  Învăţământ , Tineret şi Sport  Rezina A N U  N Ţ Ă              Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de     ...Dispoziţie nr. 78-C din 26 iunie 2017, orașul Rezina

Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă”

         În temeiul art. 51, alin. (3), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3) şi (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia   publică locală, cu modificările şi comletările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii  Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 54,  (4) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 ”Privind   punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”,

DISPUN:

         1.Se anunţă  concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de specialist în Secţia Construcţii, Gospodărie comunală şi Drumuri.

         2. Se aprobă informaţia cu privire la condiţiile şi termenele de desfăşurare a concursului (anexă nr. 1).

         3. Se desemnează dl Postu Eugeniu, secretarul comisiei de concurs, responsabil pentru organizarea executării prezenţei dispozitii.

 

 

Preşedintele raionului Rezina                                              Eleonora GRAUR

 

 

  

 

Anexa nr. 1

la dispoziţia nr. 78-C din 26.06.2017

 

                                                              Informaţie

                        cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de specialist în Secţia Construcţii,

                                                   Gospodărie comunală şi Drumuri

 

    I. Specialist, Secţia Construcţii, Gospodărie comunală şi Drumuri

            1. Monitorizarea şi controlul respectării normativelor tehnice la lucrările de construcţie de către antreprenori;

            2. Asigurarea elaborării devizelor de cheltuieli pentru obiectele de menire social-culturală, finanţate de la bugetul de stat şi local;

            3. Examinarea adresărilor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi ale cetăţenilor ce ţin de domeniul construcţiilor;

            4. Întocmirea planului de activitate pe anul respectiv în conformitate cu planurile strategice regionale.

 

II. Condiţiile de baza pentru a candida la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă

            - deţine cetăţenia Republicii Moldova;

            - posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnica, vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;

            - are capacitatea deplină de exerciţiu;

            - nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vârsta (62 de ani - bărbaţi, 57 de ani - femei);

            - este apt, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;

            - are studiile superioare prevăzute pentru funcţia public respectivă;           

            - îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea unor anumite funcţii publice;

            - nu are antecedente personale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

            - nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementare, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

III.Documentele ce urmează a fi prezentate pentru a participa la concurs:

            - formularul de participare;

            - copia buletinului de identitate;

            - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specialitate;

            - copia carnetului de muncă;

            - certificatul medical;

            - cazierul judiciar.

 

IV.Termenul de prezentare a actelor - până la 28.07.2017, ora  17.00, bir. 29, et. II,

str. 27 August, 1, or. Rezina.

            Telefon de contact – (0254) 2-16-44, Eugeniu Postu, secretarul comisiei de concurs.

 

 

 Preşedintele raionului Rezina                                                            Eleonora GRAUR

 

Acasă

În sus