Ziua profesională a Bibliotecarulu, sărbătorită la Rezina

     În fiecare an, la data de 23 aprilie marcăm Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor, cât și Ziua Bibliotecarului. Cele două evenimente au în centrul preocupărilor cartea, ca instrument esențial de învățare și culturalizare, dar și bibliotecarul, ca profesionist dedicat acestui domeniu cultural.      La data de 10 mai current, angajații Secției Cultură au venit cu un omagiu în fața tuturor...

Guvernul, prin intermediul mecanismelor financiare ODIMM, facilitează accesul tinerilor la finanțare

     Pentru anul 2022, Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) pune la dispoziție mai multe instrumente financiare de suport antreprenorial pentru a susține tinerii să inițieze sau să dezvolte afaceri acasă. Directorul interimar ODIMM, Dumitru Pîntea, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că tinerii pot accesa finanțare nerambursabilă, credit cu porțiune de grant și garanții de stat la...

Direcţia Învăţământ , Tineret şi Sport Rezina anunță concurs repetat

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei de director  și director adjunct  în instituțiile de învățământ general Direcţia  Învăţământ , Tineret şi Sport  Rezina A N U  N Ţ Ă              Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de     ...Concurs pentru ocuparea funcției publice vacantă de șef al Serviciului Arhitectură, Relații funciare și Cadastru

DISPOZIȚIE nr. 7 din 11 ianuarie  2017, orașul Rezina

 „Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacantă de șef al Serviciului Arhitectură, Relații funciare și Cadastru”

     În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), art. 54, alin. (1), (3), (4),  ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu modificările și completările ulterioare, pct. 54 (4) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”, președintele raionului Rezina

     DISPUNE:

     1. Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacantă de șef al serviciului relații funciare și cadastru din cadrul Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru.

     2. Se aprobă informația cu privire la condițiile de desfășurare a concursului.

     3. Se desemnează dl Postu Eugeniu – secretarul comisiei de concurs, responsabil pentru organizarea executării prezentei dispoziții.

  Preşedintele raionului Rezina                                                                                                                                                                                                                                           Eleonora GRAUR

 

 

 

 

                                                                                             Anexă

 la dispoziția nr. 7

din 11 ianuarie 2017

 

Informaţie

cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de șef  al Serviciului Arhitectură,

Relaţii funciare şi Cadastru în Direcția Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru

            I.Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante:

            - coordonează activitatea specialiştilor pentru reglementarea regimului funciar al primăriilor satelor (comunelor);

            - identifică problemele prioritate în arhitectură, relaţiile funciare, cadastru, evaluarea terenurilor şi prospecţiunile tehnice;

            - informează populaţia despre cerinţele actelor legislative şi normative în gestionarea fondului funciar şi reglementarea relaţiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor tehnice, cât şi despre protecţia terenurilor.

            - prezintă informaţii privind activitatea serviciului pe perioada respectivă.

 

     II. Condiţiile de bază pentru a candida la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă

      - deţine cetăţenia Republicii Moldova;

      - posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

      - are capacitatea deplină de exerciţiu;

      - nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vârstă;

      - este apt, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

      - are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

      - îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea unor anumite funcţii publice;

      - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

      - nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercia o anumită activitate, ca pedeapsa de bază sau complementare, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dipus această interdicţie.

 

      III. Documentele ce urmează a fi prezentate pentru a participa la concurs:

      - formularul de participare;

      - copia buletinului de identitate;

      - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specialitate;

      - copia carnetului de muncă;

      - certificatul medical;

      - cazierul judiciar.

 

      IV. Termenul de prezentare a actelor - până la 02.02.2017, ora 17.00, bir. 29, et. II, str. 27 August, 1, or. Rezina.

      Telefon de contact – (0254) 2-16-44, Postu Eugeniu, secretarul comisiei de concurs.

  Preşedintele raionului Rezina                                                                                                                                                                                                                                           Eleonora GRAUR

 

 

Acasă

În sus