DÎTS Rezina, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al IP Gimnaziul Echimăuţi, satul Echimăuţi, raionul Rezina

Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rezina
ANUNȚĂ
concurs pentru ocuparea funcției de director al

IP Gimnaziul Echimăuți, satul Echimăuți, raionul Rezina

La funcția de director al instituției de învățământ general poate candida persoana care
întrunește următoarele condiții :
1 ) deține cetățenia Republicii Moldova,
2) аrе studii superioare universitare,
3) аrе vechime in activitate didactică de cel puțin 3 ani,
4) la data expirării termenului de depunere а dosarelor nu а împlinit vârsta de 65 ani,
S) cunoaște limba rоmână,
6) este арt(а) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției,
7) nu are antecedente penale,
8) nu а fost concediat(ă) în ultimii 5 ani ре baza art. 86, alin. 1) lit. l),m), și n) din Codul muncii,
9) nu are interdicție de а ocupa funcții de conducere.

Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de îmvățământ prezintă
comisiei de concurs in termen de 30 zile din ziua publicării anuntului (26.05.2023) dosarul de
concurs саrе cuprinde următоаrеlе acte obligatorii:

 • cererea de participare lа concurs (anexa nr. 1);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile autentificate la notar а actelor/actelor de studii;
 • copiile actelor care atestă vechimea in activitatea didactică а candidatului;
 • curiculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr. 2,
 • certificatul medical саrе atestă сă persoana este aptă din punct de vedere medical,
  fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și
  medicul narcolog), pentru exercitarea functiei;
 • cazierul juridic sau declarația ре propria răspundere;
 • proiectul planului de dezvoltare а instituției, pentru 5 ani sau declarația ре proprie
  răspundere.
  Informatii suplimentare :
  Termenul-limită de prezentare а documentelor- рână la 26.06.202З, оrа 17.00.
  Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rezina, str.27 august, 1, bir. 406, persoana responsabilă
  Ludmila GHERASIMENCO, nr. de contact: (0254) 257З2; (0254)24З69:
  invatamintrz@gmail.com; gheral62@mail.ru.