Anunț privind lansarea  primului apel de propuneri în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027

Primul apel de propuneri de proiecte pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 este deschis. Termen limită de aplicare este 4 iulie 2023.

Obiectivul strategic al Programului este „îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile Bazinului Mării negre prin creșterea economică sustenabilă și protecția în comun a mediului”. Pentru a realiza obiectivul strategic, în procesul de programare a Programului, potențialii beneficiari au selectat următoarele Obiective de politici (OP) și obiective specifice (OS):

Prioritatea ,,O regiune mai albastră și mai inteligentă”, OP 1 „O Europă mai inteligentă”

OS 1: Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii noi.

Domeniul de intervenție: Utilizarea dezvoltării tehnologice inovatoare, inclusiv îmbunătățirea și aplicarea tehnologiilor de inteligență artificială, în sprijinul economiei albastre.

  •  Prioritatea ,,O regiune mai curată și mai verde”, OP 2: „O Europă mai ecologică și cu emisii reduse de carbon”
  • OS 4: Promovarea adoptării la schimbările climatice și prevenirea riscului de

dezastre, a rezilienței, ținând cont de abordările bazate pe ecosisteme;

  • OS 7: Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare.

Domeniul de intervenție: (i) Măsuri de prevenire și atenuare a impactului schimbărilor climatice asupra Regiunii Mării Negre, inclusiv asupra calității și cantității apei; (ii) Investiții în infrastructură verde pentru a atenua poluarea aerului, apei și degradarea solului.

Tipul aplicanților eligibili:

  • Autorități publice (consilii raionale, consilii locale, municipalități, ministere etc.);
  • Organisme guvernate drept public (institute de stat/regionale, universități și instituții de învățământ, agenții de dezvoltare regională, organisme de gestionare a parcurilor naturale și a ariilor protejate, institute de cercetare etc.);
  • Organizații non-profit (asociații, sindicate, fundații, universități private dacă statutul lor juridic este de organizație non-profit, grupuri de acțiune locală, euroregiuni, etc.).

Bugetul total pentru primul apel de propuneri este de 32.523.810 Euro.

Cu titlu de informare, menționăm că aplicațiile urmează a fi depuse, online, prin intermediul platformei Joint electronic monitoring system (JEMS), care poate fi accesată la link-ul: https://jems-bsb.mdlpa.ro/. Pentru orice solicitare de clarificare, persoanele interesate urmează săcontacteze Secretariatul Tehnic al Programului la adresa: office@bsb.adrse.ro,  până la 20 iunie. Totodată, aplicanții urmează să țină cont de termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte, care este 4 iulie 2023.

Mai multe informații cu privire la apelul de propuneri pot fi consultate la adresa: