Anunț! Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Palatului raional de Cultură ,, Nicolae Lupov”, Rezina

 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea  Palatului raional de Cultură Rezina ,, Nicolae Lupov”, or. Rezina , aprobat prin Decizia Consiliului raional Rezina nr. 2/13 din 02 iunie 2022,Secția Cultură a Consiliului raional Rezina

A N U  N Ţ Ă

 concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Palatului raional de Cultură ,, Nicolae Lupov”,or. Rezina.

La funcția de director al Palatului raional de Cultură ,, N. Lupov” , or. Rezina poate candida persoana, care întrunește următoarele criterii:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat,
 • studii superioare în domeniu;
 • are capacitatea deplină de exercițiu;
 • nu are  antecedente penale;
 • are stagiu în domeniu nu mai mic de 5 ani;
 • nu a împlinit vârsta de pensionare;

Candidaţii/candidatele , pentru ocuparea funcţiei de director al Palatului raional de Cultură ,, N. Lupov” , or. Rezina prezintă comisiei de concurs, în termen de 20 de zile din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care conține următoarele acte obligatorii:

 • cererea de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • cazier juridic/declarație pe propria răspundere;
 • copiile actelor , care atestă vechimea în activitate în domeniu a candidatului/candidatei;
 • proiectul managerial al PRC ,,N.Lupov”.

Data limită de depunere a actelor este  până la 09 noiembrie ,2022 , ora 17.00, la adresa -or. Rezina,  strada 27 August 1A,  sediul Palatul raional de Cultură ,,N. Lupov”, biroul nr.5.

Informații suplimentare cei interesați pot afla, apelând la următoarele numere de telefone: (0254) 2-44-12; ( 0254)25753.